โปรแกรมอู่ประกันออนไลน์

**********************************************************************************

ระบบ GS SERVICE MANAGEMENT SYSTEM

**ตัวสินค้า เช่นมาร์ครถยนต์ เปลี่ยนเป็น สุขภัณฑ์ ได้ครับ

**********************************

ลิ้งระบบตัวอย่าง

http://43.229.78.246:8088/carservice

Username : demo
Password  : demo@2015

โครงสร้างระบบ                                                                                                                                                          

1.        การเข้าสู่ระบบ                                                                                                                           

2.        หน้าจอเข้าระบบสำเร็จ                                                                                                 

3.        หน้าหลักและเมนูการใช้งานระบบ                                                                                  

4.        การบันทึกทะเบียนหลัก                                                                                                               

5.        เมนูระบบ                                                                                                                                  

6.        ทะเบียนหมวดสินค้า                                                                                                                    

7.        ทะเบียนสินค้า-อะไหล่                                                                                                                 

8.        ทะเบียนการเช็คระยะ Mile Category Service                                                                    

9.        กระบวนการนัดรถ                                                                                                                      

10.      กระบวนการรับรถ                                                                                                                       

11.      กระบวนการสั่งงาน                                                                                                                     

a.         กระบวนการเบิกสินค้า-อะไหล่                                                                                     

12.      กระบวนการจัดการรถยนต์ และผู้ดูแลรถ                                                                                          

13.      กระบวนการเสนอราคา                                                                                                                

14.      กระบวนการแจ้งหนี้                                                                                                                    

15.      กระบวนการรับชำระเงิน                                                                                                                               

16.      กระบวนการสั่งซื้อ                                                                                                                      

17.      กระบวนการรับเข้าสินค้า                                                                                                                              

18.      ตรวจสอบกำหนดการเช็คระยะ                                                                                                       

19.      ประวัติการเข้าซ่อม                                                                                                      

20.      ประวัติเอกสาร และหน้า Overview                                                                  

21.      รายงานสรุปยอดใบแจ้งหนี้ตามช่วงวันที่                                                                                          

22.      รายงานสรุปยอดการรับชำระเงิน                                                                                    

23.      รายงานสรุปใบแจ้งหนี้เกินกำหนด                                                                                 

24.      รายงานสรุปการซ่อม                                                                                                   

25.      รายงานสรุปการนัดรถ                                                                                                  

26.      รายงานสรุปการรับรถ                                                                                  

27.      รายงานสรุปการสั่งงาน                         

่ขอแสดงความนับถือ

อดุลย์ศักดิ์  ไชยลังกา

ผู้ประสานงานโครงการ

081 6717599          

ภาพตัวอย่างโปรแกรม

โปรแกรมอู่รถ6

โปรแกรมอู่รถ โปรแกรมอู่รถ2 โปรแกรมอู่รถ3 โปรแกรมอู่รถ4 โปรแกรมอู่รถ5 โปรแกรมอู่รถ7 โปรแกรมอู่รถ8 โปรแกรมอู่รถ9