โปรแกรมโรงแรม Nanosoft Hotel.NET

โปรแกรมโรงแรม ที่ใช้ สำหรับ บริหารงาน โรงแรม ซึ่ง ประกอบไปด้วยระบบต่างๆ เช่น ระบบการจองห้องพัก (Reservation),ระบบการ Check In,ระบบการ Check Out, ระบบสต็อกสินค้า,ระบบการเก็บเงินของพนักงาน,ระบบแม่บ้าน เป็นต้น ซึ่ง โปรแกรมถูกออกแบบให้รองรับการทำงานทั้ง แบบ Individual และ Group อีกทั้ง สามารถแยกการจอง และ การเข้าพัก แบบกลุ่มให้เป็นแบบเดี่ยวได้ (แตกกลุ่ม) นอกจากนี้ยัง สามารถรายงานข้อมูลต่างๆ และ รายงานในรูปแบบวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมทั้ง การพิมพ์ Folio , ใบเสร็จรับเงิน , ใบกำกับภาษี และ ใบรับมัดจำ/ประกัน ค่าห้องพัก ได้อีกด้วย
   โครงสร้างของ โปรแกรมบริหารงานโรงแรม จะประกอบไปด้วย ส่วนของระบบต่างๆ ดังต่อไปนี้
โครงสร้างของ โปรแกรมโรงแรม
1. ระบบการจองห้องพัก ( Reservations system )  ซึ่งระบบนี้จะทำหน้าที่รับจองห้องพัก หรือ สำรองห้องพัก ของ โปรแกรมบริหารงานโรงแรม โดยสามารถจองได้ทั้งแบบ Individual หรือ จองห้องพักแบบกลุ่ม ( Group ) เมื่อมีการจองสามารถระบุได้ว่าผู้จองทำการจองห้องพักวันไหน , จองกี่คืน , ราคาเท่าไหร่ , ใครเป็นผู้รับจอง และ สามารถตรวจสอบห้องว่างได้ นอกจากนี้การจองยังรองรับการชำระเงินจอง ล่วงหน้าได้ ซึ่งการจองสามารถจองได้พร้อมๆกัน ได้หลายห้อง

2. ระบบการจัดการห้องพัก ( Room management system )  ซึ่งระบบนี้จะทำหน้าที่ัจัดการทำงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับห้องพัก โปรแกรมบริหารงานโรงแรม จะประกอบไปด้วย การ Check in / Check out ห้องพัก  ซึ่งการ Check in นี้ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลมาจากการจองห้องพักได้ และ รองรับการ Check in โดยไม่ได้จองห้องพักมาก่อน ( Walk in ) ซึ่งสามารถเข้าพักได้ทั้งแบบ Individual หรือ แบบกลุ่ม ( Group ) เมื่อมีการ Check in สามารถระบุได้ว่าผู้เข้าพักๆ ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ พักกี่คืน , ชำระค่าห้องพัก หรือ เงินประกันเท่าไร , ใครเป็นผู้เปิดห้องพัก และ รับเงินค่าประกันห้องพัก เมื่อทำการ Check in แล้ว ระบบจะทำการ ตั้งค่าในห้องพักนั้น เป็นสถานะ ไม่ว่างหรือ มี ผู้เข้าพัก อีกทั้ง รองรับ ระบบสอบถามรายชื่อผู้เข้าพัก ซึ่ง ในระหว่างพัก หากผู้เข้าพักทำการใช้สินค้าหรืออาหาร ในห้องพัก (Minibar ) ระบบ สามารถ เชื่อมโยงการเพิ่มรายการสินค้าและบริการเข้าไปในห้องพัก เพื่อ คิดค่าสินค้าและบริการได้ และ ยังมีการเชื่อมโยงระบบสต็อก โดยอัตโนมัติ  และ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลการขายสินค้าได้กับ โปรแกรมร้านอาหาร ในกรณีที่ ผู้เข้าพักเข้าไปรับประทานอาหารในร้านอาหารของโรงแรม แล้วนำค่าใช้จ่ายไปรวมกับค่าห้องพัก ระบบการจัดการห้องพัก ยังรวมไปถึง การยกเลิกการเข้าพัก และ  การรับเงิน ซึ่งออกแบบให้สามารถรับเงินในระหว่างพักได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งที่รับเงิน และ จะทำการเชื่อมโยงระบบไปยังระบบการเงินโดยอัตโนมัติ และ มีความสามารถในการออกเอกสารต่างๆ ในระบบ อาทิเช่น Folio , ใบเสร็จรับเงิน , ใบกำกับภาษี , ใบเสร็จค่าประกันห้องพัก และ คูปองอาหาร เป็นต้น

3. ระบบการเก็บเงิน ( Cashier system )   ระบบการเก็บเงิน ของ โปรแกรมบริหารงานโรงแรม จะใช้สำหรับ การตรวจสอบการเก็บเงินของพนักงานเก็บเงิน และ สามารถ สรุปแยกตามพนักงาน , รอบการทำงานของพนักงาน และ รอบวัน (Night Audit ) นอกจากนี้ยังสามารถสรุปแยกตามชนิดการรับเงินได้ เช่น เงินสด , เช็ค , เงินโอน , บัตรเครดิต เป็นต้น โดยระบบจะทำการเชื่อมโยงเข้ากับระบบการจัดการห้องพัก โดยอัตโนมัติ

4. ระบบผังห้องพัก ( Room planning system )  ซึ่งระบบนี้จะทำหน้าที่จัดการสถานะการทำงานต่างๆ ของห้องพัก คือ ห้องว่าง , มีแขกพัก , งดใช้งาน , ทำความสะอาด รวมไปถึงการตรวจสอบสถานะของห้องพัก เพื่อป้องกันไม่ให้มีการซ้ำของข้อมูลในกรณีที่ จอง หรือ เข้าพัก ในห้องพัก ในวัน และ เวลาเดียวกัน อีกทั้งทำหน้าที่สร้างรายงานต่างๆ เช่น สถิติการใช้ห้องพัก ( Room occupancy ) , สถานะห้องพัก ( Romm chart )ห้องพักคงเหลือ , ตารางห้องพัก ( Romm planning ) และ รายงานสรุปยอดการจอง ( Focast report ) เเป็นต้น

5. ระบบลูกหนี้  ( A/R system )  ซึ่งระบบนี้จะทำหน้าที่ติดามการชำระหนี้ของ ลูกหนี้ กรณีที่มีการเข้าพักด้วยเงินเชื่อ อาทิเช่น กรณี ที่มาเป็นคณะทัวร์ จาก Agency หรือ กรณีที่มีสัญญาในการใช้ห้องพัก ของหน่วยงานต่างๆ เป็นต้น ซึ่งระบบลูกหนี้จะทำการเชื่อมโยงเข้ากับระบบการจัดการห้องพักโดยอัตโนมัติ เมื่อมีการเข้าพักด้วยเงินเชื่อ ระบบลูกหนี้จะสร้างการ์ดลูกหนี้ ให้โดยอัตโนมัติ และ สามารถบันทึกการชำระหนี้ และ ออกใบแจ้งหนี้ , ใบเสร็จรับเงิน ได้  โดยการตัดชำระหนี้ สามารถแยกชำระเป็นเอกสาร หรือ ชำระตามจำนวนเงิน ได้ โดย ระบบลูกหนี้จะทำการตรวจสอบการชำระเงินของลูกหนี้ อาทิเช่น รายงานลูกหนี้คงค้าง , รายงานการครบกำหนดชำระหนี้ เป็นต้น

6. ระบบสต็อกสินค้า ( Inventory system )  สำหรับระบบสต๊อกสินค้าใน โปรแกรมบริหารงานโรงแรม จะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ สต็อกห้องพัก และ สต็อกกลาง โดยสามารถเชื่อมโยงข้อมูลการขายห้องพักได้ อีกทั้งมีระบบการเบิกสินค้าจากสต็อกกลางไปยังสต็อกภายในห้องพัก รวมทั้งสินค้าที่เป็น Complementary โดยการตั้งรหัสสินค้าสามารถเพิ่มรูปภาพ , แตกหน่วยสินค้า , เพิ่มคลังสินค้าตามห้องพักได้ อีกทั้งรองรับระบบการคิดต้นทุนสินค้า แบบ ต้นทุนมาตราฐาน และ แบบ ต้นทุนเฉลี่ย หรือ ไม่คิดต้นทุน และ สามารถเลือกได้ว่าจะให้มีการตัดสต็อกหรือไม่ โดย ระบบสต๊อกสินค้าจะเป็นแบบ สต๊อกการ์ดทำให้สามารถตรวจสอบการเข้าออกของสินค้า และ ยังสามารถย้อนดูข้อมูลการเข้าออกของสินค้าได้เช่นกัน

7. ระบบงานบริการ ( Service system )  ระบบนี้จะเป็นระบบที่ใช้สำหรับงานบริการทางด้านต่างๆ เช่น  ระบบแม่บ้านสำหรับการทำความสะอาดห้องพัก ( House Keeping )  หรือ เพิ่มรายการสินค้า/บริการ ในห้องพัก อีกทั้งมีรายงานต่างๆ สำหรับแม่บ้าน อาทิเช่น การเตรียมอุปกรณ์ในห้องพัก, การเข้าไปทำความสะอาดห้องพัก เป็นต้น ในส่วนของระบบบริการยังประกอบไปด้วย ระบบการซ่อมบำรุงห้องพัก , ระบบแจ้งเตือนผู้เข้าพัก Guest Message และ ระบบการฝากข้อความระหว่างพนักงาน เป็นต้น

ระบบการตั้งรหัส

ใช้สำหรับการตั้งรหัสพื้นฐาน เพื่อใช้งานในระบบของ โปรแกรมโรงแรม โดยจะประกอบไปด้วยรหัสดังต่อไปนี้

– บันทึกรหัสประเภทห้องพัก
– บันทึกรหัสห้องพัก
– บันทึกรหัสสัญชาติ
– บันทึกรหัสอาชีพ
– บันทึกรหัสกลุ่มลูกค้า
– บันทึกรหัสแหล่งที่มา
– บันทึกรหัสลูกค้า
– บันทึกรหัสกลุ่มผู้จำหน่าย
– บันทึกรหัสผู้จำหน่าย
– บันทึกรหัสรุ่นของสินค้า
– บันทึกรหัสสีของสินค้า
– บันทึกรหัสกลุ่มสินค้า
– บันทึกรหัสยี่ห้อสินค้า
– บันทึกรหัสรายได้
– บันทึกรหัสสินค้า
– บันทึกรหัสประเภทการเบิกสินค้า
– บันทึกรหัสพนักงาน
– บันทึกรหัสรอบการทำงานของพนักงาน

ระบบการจัดการห้องพัก

เป็นระบบการจัดการเกี่ยวกับ ห้องพักของ โปรแกรมโรงแรม อาทิเช่น สถานะของห้องพัก ( Room chart ) , การตรวจสอบตารางห้องพัก ( Room planning ) , การแยก หรือ ย้ายห้องพัก , การรับจองห้องพัก ( Reservaton ), การเช็คอิน ( Check in ) , การเช็คเอาท์ ( Check out ) , การคิดราคาห้องพัก , การป้อนจำนวน หรือ รายชื่อแขกที่เข้าพัก
( Guest in house ) , การป้อนข้อมูลการใช้สินค้าในห้องพัก ( Mini bar stock and complementary ) , การยกเลิกการเข้าพัก รวมทั้ง การทำความสะอาดห้องพัก โดยจะประกอบไปด้วยระบบการบันทึกข้อมูล และ รายงานข้อมูลดังต่อไปนี้- สถานะห้องพัก ( Room chart , Room planning )
– บันทึกการจองห้องพัก ( Room reservaton )
– บันทึกการ Check in
– บันทึกการ Check out
– บันทึกการปรับปรุงการขายห้องพัก
– บันทึกยกเลิกการเข้าพัก
– บันทึกการแยกห้องพัก
– บันทึกการขายสินค้าในห้องพัก ( Minibar ) โดยรองรับ สินค้าที่เป็น Complementary
– บันทึกการรับเงินประกัน , เงินมัดจำ และ เงินค่าห้องพัก เป็นต้น
– บันทึกรายชื่อผู้เข้าพัก ( Guest in house )
– การพิมพ์เอกสารต่างๆ เช่น Folio , ใบเสร็จรับเงิน , ใบกำกับภาษี , ใบรับเงินประกัน , รายชื่อผู้เข้าพัก และ คูปอง อาหาร เป็นต้น
– รายงานสรุปการจองห้องพัก
– รายงานรายละเอียดการการจองห้องพัก
– รายงานสรุปการเข้าพักจากการจองห้องพัก
– รายงานข้อมูลการจองห้องพัก เชิงวิเคราะห์
– รายงานสรุปการเข้าพัก
– รายงานรายละเอียดการการเข้าพัก
– รายงานข้อมูลการเข้าพัก เชิงวิเคราะห์
– รายงานข้อมูลตรวจสอบห้องพัก
– รายงานห้องพักคงเหลือ
– รายงานการรับเงิน
– รายงานสถานะห้องพัก

ระบบงานบริการ

เป็นระบบการจัดการเกี่ยวกับ งานบริการต่างๆ ของ โปรแกรมโรงแรม อาทิเช่น บันทึกใบเสนอราคา ระบบการบำรุงรักษาห้องพัก หรือ ซ่อมแซมห้องพัก และ ระบบข่าวสารสำหรับพนักงาน เป็นต้น โดยระบบนี้จะประกอบไปด้วยการบันทึกข้อมูล และ รายงานต่างๆ อาทิเช่น

– บันทึกใบเสนอราคา
– บันทึกการซ่อมบำรุงห้องพัก
– บันทึกข่าวสารพนักงาน
– รายงานใบเสนอราคา
– รายงานการซ่อมบำรุงห้องพัก

ระบบสต๊อกสินค้า

เป็นระบบการจัดการเกี่ยวกับ สต๊อกสินค้า หรือ สินค้าคงคลัง โดย ระบบสต๊อกสินค้า ของ โปรแกรมโรงแรม จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ สต๊อกส่วนกลาง (Central Stock ), สต๊อกในห้องพัก (Room Stock) โดยระบบสต๊อกสินค้าจะเป็นแบบ สต๊อกการ์ด ทำให้สามารถตรวจสอบการเข้าออก ของสินค้าได้ง่าย และ ย้อนดูข้อมูลได้ โดย โดยระบบนี้ของ โปรแกรมโรงแรม จะประกอบไปด้วยการบันทึกข้อมูล และ รายงานต่างๆ อาทิเช่น

– บันทึกการรับสินค้า
– บันทึกการเบิกสินค้า
– บันทึกการโอนคลัง
– รายงานข้อมูลสินค้าคงเหลือ
– รายงานสรุปข้อมูลการรับสินค้า
– รายงานรายละเอียดข้อมูลการรับสินค้า
– รายงานการเบิกสินค้า
– รายงานการโอนคลัง

ระบบลูกหนี้

เป็นระบบการจัดการเกี่ยวกับ ลูกหนี้ กรณี เกิดการขายเชื่อ โดย ระบบนี้จะเชื่อมโยงกับระบบการขายห้องพัก โดยอัตโนมัติ ระบบนี้จะประกอบไปด้วย การ์ดลูกหนี้ และการรับชำระเงินจากลูกหนี้ โดย การชำระหนี้ สามารถ แบ่ง งวดการชำระได้ เช่น เอกสารการขาย 1 เอกสารสามารถแบ่งชำระหนี้ได้หลายๆครั้ง เป็นต้น ในส่วนการ ออกเอกสารต่างๆ จะประกอบไปด้วย
การ์ดลูกหนี้ , ใบรับชำระหนี้ โดยระบบนี้ของ โปรแกรมโรงแรม จะประกอบไปด้วยการบันทึกข้อมูล และ รายงานต่างๆ อาทิเช่น- บันทึกการ์ดลูกหนี้
– บันทึกข้อมูลการรับชำระหนี้
– รายงานข้อมูลลูกหนี้

ระบบอรรถประโยชน์

– Connect database ใช้สำหรับติดต่อกับฐานข้อมูล ซึ่ง โปรแกรมถูกออกแบบให้สามารถทำงานได้หลายๆ ฐานข้อมูลโดยไม่จำกัด จำนวนฐานข้อมูลที่ใช้

– User Login ใช้สำหรับให้ผู้ใช้ป้อน User name และ Password เพื่อเข้าใช้งานโปรแกรม

– บันทึกผู้ใช้งานโปรแกรม โดย โปรแกรมโรงแรมสามารถกำหนด ระดับการใช้งานของโปรแกรมได้ 2 ระดับคือ Normal user และ Advance user

– การกำหนดสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ เช่น ไม่ให้ผู้ใช้เพิ่มข้อมูล , แก้ไขข้อมูล , ลบข้อมูล และ พิมพ์ข้อมูล หรือ เรียกใช้เมนู ซึ่งสามารถ กำหนดได้ในแต่ละฟอร์มการทำงาน

– การตั้งค่าเริ่มต้นระบบ ใช้สำหรับตั้งค่าเริ่มต้นระบบ อาทิเช่น การตั้งชื่อที่อยู่กิจการ,เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี หรือ การตั้งค่าต่างๆ ที่จำเป็นในการใช้งานโปรแกรม

– Program Log จะใช้สำหรับเก็บ Transaction ต่างๆ เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมของผู้ใช้ เช่น ผู้ใช้รายใดเข้าใช้งาน หรือ เพิ่มข้อมูล,ลบ,แก้ไข เปลี่ยนแปลง ข้อมูลอะไรบ้าง เป็นต้น

– ระบบช่วยเหลือการใช้งานโปรแกรม เป็นคู่มือวิธีการใช้งานโปรแกรม ( Help program ) นอกจากนี้ยังมี VDO สาธิต การใช้งานโปรแกรมอีกด้วย

คุณสมบัติพิเศษของ โปรแกรมโรงแรม

– ตั้งรหัสต่างๆในโปรแกรม ได้ 30 ตัวอักษร
– รองรับการทำงาน 95 ภาษาทั่วโลก อาทิเช่น ภาษาไทย , อังกฤษ และ ภาษาอื่นๆ
– รองรับการออกเอกสารใบกำกับภาษี ตามประกาศของกรมสรรพากร ที่กำหนดให้มีเลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี และ สาขา ของผู้ซื้อ และ ผู้ขาย
– สามารถตั้งราคาห้องพักได้ 5 ราคา สามารถใส่รูปห้องพักได้ และ สามารถกำหนดราคาในแต่ละช่วงได้ เช่น Low season ,Hight season
– สามารถกำหนดประเภท และ ราคา ของห้องพักได้เอง เช่น Superior , Sweet , Suit , Deluxe เป็นต้น
– รองรับระบบต้นทุนห้องพัก ทำให้ทราบกำไร/ขาดทุน เบื้องต้นได้ทันทีที่ เช็คเอาท์
– สามารถกำหนดรอบการรับเงินของพนักงาน และ รายงานการรับเงินพนักงานในแต่ละรอบการทำงานได้
– การตั้งรหัสลูกค้าให้รองรับได้ทั้ง ลูกค้าทั่วไป หรือ เอเยนซี่ และ สามารถ เพิ่มรูปภาพลูกค้าได้
– สามรถเพิ่มรูปภาพ สินค้า หรือ ลูกค้า โดยการถ่ายรูปผ่านกล้อง Webcam
– ระบบสต๊อกสินค้า รองรับสต๊อกแบบสต๊อกการ์ด ทำให้สามารถรู้ความเคลื่อนไหวของสินค้า และ ย้อนดูข้อมูลได้
– สามารถตั้งราคาจำหน่ายสินค้าได้ 5 ราคา (A,B,C,D,E) และ สามารถเพิ่มรูปภาพของสินค้าได้
– รองรับสินค้าได้ทั้ง แบบตัดสต๊อก และ ไม่ตัดสต๊อก เช่น ค่าบริการ , ค่าซักอบรีด ฯลฯ อีกทั้ง กำหนดต้นทุนได้ แบบ ต้นทุนมาตราฐาน , ต้นทุนเฉลี่ย หรือ ไม่คิดต้นทุน
– รองรับสินค้าที่เป็น Complementary
– รองรับระบบสต็อก แบบ สต๊อกกลาง ( Central Inventory ) และ สต็อกห้องพัก ( Minibar Inventory )
– รองรับการเบิกสินค้าจาก สต๊อกกลาง ไปยัง สต็อกห้องพัก
– สามารถรวมค่าสินค้าและบริการเข้ากับค่าห้องพักได้ และ เชื่อมโยงเข้ากับระบบสต็อกโดยอัตโนมัติ
– รองรับระบบภาษีได้ 3 แบบ คือ มูลค่าสินค้ารวมภาษี , มูลค่าสินค้าแยกภาษี และ สินค้าไม่คิดภาษี
– รองรับระบบการจองห้องพัก ( Room reservation )
– มีระบบรายงานการตรวจสอบการจองห้องพัก และ สามารถประมาณการห้องพักได้ ( Room focast )
– รองรับการจอง และ การเข้าพัก ได้ทั้งแบบ Individual และ Group อีกทั้ง รองรับการคำนวณค่าใช้จ่าย เช่น ฟรีห้องพักแต่คิดค่าสินค้าและบริการ เป็นต้น
– สามารถจองห้องพักล่วงหน้าได้ตลอดทั้งปี ( Room schedule )
– สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าพักได้ ( Guest in house ) และ พิมพ์ Guest Registration ได้
– สามารถตั้ง เวลาการเข้าพักได้ เช่น เข้าพักก่อน 06.00 คิดเป็น 1 Night เป็นต้น
– มีระบบการตรวจสอบห้องพักคงเหลือ เพื่อ ป้องกันไม่ให้เกิดการเข้าพักซ้ำกัน
– ระบบการเข้าพักสามารถกำหนดค่าห้อง , ค่าอาหาร , ค่าเสริมเตียง โดยสามารถแยกตามวันที่เข้าพักได้
– สามารถตรวจสอบจำนวนห้องพักคงเหลือ และ สถิติการใช้งานห้องพักได้ ( Room occupancy ) Today , M-T-D ,Y-T-D
– รองรับการแสดงผังการใช้ห้องพัก ( Room planning ) และ สามารถพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้
– รองรับการทำความสะอาดห้องพัก ( House keeping ) โดยเมื่อลูกค้าเช็คเอาท์ สถานะห้องพักจะแสดงเป็นห้องต้องทำความสะอาดอัตโนมัติ
– มีระบบการทำงานของแม่บ้านในการทำความสะอาด หรือ เพิ่มการใช้สินค้าในห้องพัก (Minibar ) แยกจาก โปรแกรมหลัก *
– สามารถตรวจสอบสถานะของห้องพักแบบต่างๆคือ ห้องพักว่าง , ห้องพักมีการจอง , ห้องพักมีแขกพักอยู่ , ห้องพักที่ต้อง Check out และ ห้องพักงดใช้งาน
– รองรับการย้ายห้องพัก และ แยกห้องพัก โดยข้อมูลต่างๆ เช่น การขาย , ค่าห้อง , รายชื่อแขกที่เข้าพัก ถูกย้ายไปยังห้องพักปลายทาง
– รองรับการเก็บเงินล่วงหน้า เช่น เงินมัดจำ , ประกัน , เงินจอง เป็นต้น
– รองรับการคิดค่าบริการเพิ่ม ( Service Charge )
– รองรับการทำงานตามรอบวัน และ มีระบบ Night auditor
– สามารถตรวจสอบรายได้ และ การส่งเงินของแคชเชียร์ (Front) ประจำรอบ และ ประจำวัน ได้
– รองรับสถานะการรับเงิน แบบ เงินสด , เงินโอน , เช็ค , บัตรเครดิต และ แบ่งประเภทการชำระได้
– รองรับระบบลูกหนี้ กรณีขายเชื่อ
– สามารถพิมพ์เอกสารต่างๆอาทิเช่น FOLIO , ใบเสร็จรับเงิน ,ใบกำกับภาษี, ใบเสร็จรับเงินชั่วคราว , ใบเสร็จรับเงินค่าประกันห้องพัก และ คูปองอาหาร เป็นต้น
– ผู้ใช้สามารถออกแบบอกสาร และ รายงานต่างๆ ในโปรแกรมได้เอง ( Reports design )
– รองรับระบบการรายงานเชิงวิเคราะห์ในรูปแบบของกราฟ เช่น กำไรขาดทุนเบื้องต้น , Room occupancy , Room focast ฯลฯ
– รองรับระบบการซ่อมบำรุงห้องพัก
– มีระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งานโปรแกรม โดยการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลในแต่ละ User
– มีระบบเก็บขั้นตอนการทำงานของพนักงาน ( Program Transaction Log )
– เชื่อมโยงข้อมูลในแต่ละระบบโดยอัตโนมัติ
– สามารถทำงานได้หลายๆ ฐานข้อมูล ใน 1 โปรแกรม และ ไม่จำกัดจำนวนฐานข้อมูล
– ออกแบบให้ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows 2003,XP,Vista,Win 7,Win 8 บน เทคโนโลยี .NET ทำให้ง่ายต่อการใช้งาน
– มี VDO สาธิตการใช้งานทำให้ง่ายต่อการเรียนรู้ในการใช้งานโปรแกรม
– สามารถ Export รายงานให้เป็นรูปแบบเอกสาร PDF , Excel , DBF , HTML , Word และ Text File
– รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ Internet *
– สามารถทำงานบนระบบ Network (Multi user system ) โดยไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน ** Nanosoft Hotel.NET Network Version

Leave a Comment