โปรแกรมเช่าซื้อ Nanosoft Finance.NET

โปรแกรมเช่าซื้อ หรือ โปรแกรมเงินกู้ ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษต่างๆ มากมายไม่ว่าจะเป็นการตั้งการ์ดลูกหนี้ , การคำณวนค่าปรับ ค่าติดตาม และ รองรับการแบ่งจ่ายค่างวดพร้อมทั้งระบบการติดตามหนี้ที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ตัวโปรแกรมออกแบบให้ใช้งานได้ง่ายสามารถส่ง SMS เตือนให้ชำระหนี้ได้ รองรับหลักทรัพย์หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น เครื่องใช้ไฟฟ้า , รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ , อสังหาริมทรัพย์ , เครื่องประดับ , เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ นอกจากนี้ยัง สามารถ จัดระดับลูกหนี้ , พิมพ์สัญญา , หนังสือเตือน , ใบเสร็จรับเงิน , ใบกำกับภาษี และ รายงานเชิงวิเคราะห์ ต่างๆ

Cick to Download

 

โปรแกรม Nanosoft Finance เป็น โปรแกรมเช่าซื้อ และ โปรแกรมเงินกู้ เพื่อ บริหารงาน เช่าซื้อ , จำนำ , เงินผ่อน , ลีสซิ่ง , ไฟแนนซ์ ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษต่างๆ มากมายไม่ว่าจะเป็นการตั้งการ์ดลูกหนี้ , การคำนวณค่าปรับ ค่าติดตามและ รองรับการแบ่งจ่ายค่างวด พร้อมทั้งระบบการติดตามหนี้ที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว โดยโครงสร้างของโปรแกรม สามารถแบ่งได้ดังนี้โครงสร้างของ โปรแกรมเช่าซื้อ     1. ระบบประวัติผู้เช่าซื้อ และ ผู้ค้ำ สำหรับระบบนี้จะใช้ เก็บข้อมูลต่างๆ ของผู้เช่าซื้อ และ ผู้ค้ำประกัน ไม่ว่าจะเป็น เลขที่บัตรประชาชน , ที่อยู่ , อาชีพ , สถานภาพการสมรส , แผนที่ , รูปภาพ และ ระดับของลูกค้า เพื่อตรวจสอบข้อมูล Black list เป็นต้น ซึ่งถูกออกแบบให้แยกกันกับระบบการ์ดลูกหนี้ เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บและการแบ่งระดับของลูกหนี้ เพื่อเก็บประวัติในการปล่อยสินเชื่อ เมื่อผู้เช่าซื้อ หรือ ผู้ค้ำกลับมาขอรับสินเชื่ออีกครั้ง ทำให้ไม่ต้องป้อนประวัติใหม่    2. ระบบการ์ดลูกหนี้ เป็นระบบที่ใช้สำหรับ เก็บข้อมูลต่างๆของ การ์ดลูกหนี้ ทั้ง ลูกหนี้เช่าซื้อ และ ลูกหนี้ เงินกู้ โดยจะทำการคำนวณ อัตราการคิดดอกเบี้ย และ จำนวนงวดของการเช่าซื้อ ได้ทั้ง แบบ วัน , เดือน , ปี หรือ ผู้ใช้กำหนดเอง โดยการ์ดนี้จะเชื่อมโยงระบบกับ ระบบสัญญา , ระบบประวัติผู้เช่าซื้อ และ ระบบสต๊อกหลักทรัพย์ โดยอัตโนมัติ ซึ้ง ข้อมูลในการ์ด จะแสดง เงินต้น , ดอกเบี้ย , ภาษี ที่ได้รับทั้งหมด และ เงินต้นคงค้าง , ดอกเบี้ยคงค้าง , ภาษีคงค้าง ในแต่ละงวดการชำระ พร้อมทั้ง แจ้ง สถานะการชำระเงินของ ลูกหนี้ในแต่ละงวดการชำระ และ วันที่ชำระค่างวดล่าช้า พร้อมทั้ง คำนวณค่าปรับในการชำระล่าช้าได้อีกด้วย    3. ระบบการรับชำระ สำหรับระบบนี้จะใช้ การรับชำระหนี้ของลูกหนี้ รวมไปถึง การออก ใบเสร็จรับเงิน , ใบกำกับภาษี , ใบเสร็จรับเงินชั่วคราว โดยการออกใบเสร็จรับเงินจะทำการตัดชำระหนี้ในการ์ดลูกหนี้ อัตโนมัติ และ ยังสามารถ คำนวณค่าปรับล่าช้า , ค่าติดตาม , การตัดเงินจากใบรับฝากเงิน นอกจากนี้ ยังสามารถรับชำระรายได้อื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียม , ค่าต่อ พ.ร.บ , ค่าทำสัญญา หรือ รายได้อื่นๆ เป็นต้น    4. ระบบการรายงาน และ ติดตามลูกหนี้ ในระบบนี้จะใช้สำหรับการออกรายงานต่างๆ เช่น รายงานการรับชำระหนี้ , รายงานยอดหนี้คงค้าง , รายงานการรับเงิน , รายงานภาษีขาย , รายงานการค้างชำระ และ รายงานครบกำหนดชำระ ของลูกหนี้ หรือ รายงานการเก็บเงินของพนักงานเก็บเงิน เป็นต้น    5. ระบบการรายงานเชิงวิเคราะห์ จะเป็นระบบการวิเคราะห์เชิงบริหาร อาทิเช่น ยอดปล่อยสินเชื่อ , สถานะของลูกหนี้โดยรวม , รายรับประมาณการ ฯลฯ    6. ระบบรักษาความปลอดภัย เป็นระบบในการรักษาความปลอดภัยในการใช้งานโปรแกรม โดย จะสามารถกำหนดสิทธิ์ในการใช้งาน ของผู้ใช้ และ จัดเก็บ Program Log ว่า ผู้ใช้ ใดเข้าไปใช้งานเมนูไหน เวลาเท่าไหร่ และ ได้ทำการ เพิ่ม , ลบ , แก้ไข , พิมพ์ ข้อมูลใด เป็นต้น

ระบบการตั้งรหัสพื้นฐาน ของ โปรแกรมเช่าซื้อ

ใช้สำหรับการตั้งรหัสพื้นฐาน เพื่อใช้งานในระบบของ โปรแกรมเช่าซื้อ โดยจะประกอบไปด้วยรหัสต่างๆดังต่อไปนี้
– บันทึกรหัสผู้ใช้โปรแกรม
– บันทึกประเภทบัตร (เอกสารที่ใช้ทำสัญญา)
– บันทึกรหัสเขตการเก็บเงิน
– บันทึกรหัสสถานที่เก็บหลักทรัพย์
– บันทึกอัตราค่าติดตามหนี้
– บันทึกรหัสประเภทการนัดหมาย

ระบบการตั้งรหัส หลักทรัพย์ประเภทรถ ของ โปรแกรมเช่าซื้อ

เป็นการบันทึกรหัสต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่นำมา เช่าซื้อ โดยลักษณะ ของหลักทรัพย์ ประเภทนี้จะเป็น รถยนต์ หรือ รถจักรยานยนต์ ซึ่งจะสามารถป้อน หมายเลขตัวถัง , หมายเลขเครื่องยนต์ , ทะเบียนรถ , ผู้ครอบครอง , กำหนดเสียภาษี , รุ่น , แบบ , สี ของรถ ได้ โดยมีรายละเอียดการบันทึกดังต่อไปนี้
– บันทึกรหัสประเภทรถ
– บันทึกรหัสยี่ห้อรถ
– บันทึกรหัสอุปกรณ์ติดรถ
– บันทึกหลักทรัพย์ประเภทรถ

ระบบการตั้งรหัส หลักทรัพย์ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า ของ โปรแกรมเช่าซื้อ

เป็นการบันทึกรหัสต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่นำมา เช่าซื้อ โดยลักษณะ ของหลักทรัพย์ ประเภทนี้จะเป็น เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น โทรทัศน์ , วิทยุ , เครื่องเสียง , เครื่องเล่น VCD , กล้องถ่ายรูป , โทรศัพท์มือถือ , คอมพิวเตอร์ เป็นต้น ซึ่งจะสามารถป้อน หมายเลขเครื่อง , ยี่ห้อ , รุ่น , แบบ , สี ของเครื่องใช้ไฟฟ้า ได้ โดยมีรายละเอียดการบันทึกดังต่อไปนี้
– บันทึกรหัสประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า
– บันทึกรหัสยี่ห้อเครื่องใช้ไฟฟ้า
– บันทึกหลักทรัพย์ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า

ระบบการตั้งรหัส หลักทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์ ของ โปรแกรมเช่าซื้อ

เป็นการบันทึกรหัสต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่นำมา เช่าซื้อ โดยลักษณะ ของหลักทรัพย์ ประเภทนี้จะเป็น อสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้าน , ที่ดิน เป็นต้น ซึ่งจะสามารถป้อน รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับ อสังหาริมทรัพย์ คือ โฉนด หรือ ที่ตั้งหลักทรัพย์ได้ โดยมีรายละเอียดการบันทึกดังต่อไปนี้
– บันทึกรหัสประเภทอสังหาริมทรัพย์
– บันทึกรหัสที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์
– บันทึกหลักทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์

ระบบการตั้งรหัส หลักทรัพย์ประเภทอื่นๆ ของ โปรแกรมเช่าซื้อ

เป็นการบันทึกรหัสต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่นำมา เช่าซื้อ โดยลักษณะ ของหลักทรัพย์ ประเภทนี้จะเป็น หลักทรัพย์อื่นๆ เช่น เฟอร์นิเจอร์ , ทองคำ , เครื่องประดับ เป็นต้น โดยมีรายละเอียดการบันทึกดังต่อไปนี้
– บันทึกรหัสประเภทหลักทรัพย์อื่นๆ
– บันทึกรหัสยี่ห้อหลักทรัพย์อื่นๆ
– บันทึกหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆ

ระบบการ์ดลูกหนี้ ของ โปรแกรมเช่าซื้อ

เป็นการบันทึกข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเช่าซื้อ เช่น รหีสผู้เช่าซื้อ และ ผู้ค้ำประกัน การตั้งการ์ดเช่าซื้อ และ เงินกู้ โดยสามารถนำการ์ดลูกหนี้ไปพิมพ์เป็นสัญญาเช่าซื้อได้ และ ยังสามารถกำหนด อัตราดอกเบี้ย , จำนวนงวดที่ต้องผ่อนชำระ , สถานะทางการเงินต่างๆ เช่น ยอดเงินต้นคงค้าง , ดอกเบี้ยคงค้าง หรือ ยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้ยังสามารถ ตรวจสอบการชำระหนี้ของลูกหนี้ ได้อีกด้วย ซึ่งมีรายละเอียดการบันทึกดังต่อไปนี้
– บันทึกรหัสผู้เช่าซื้อ และ ผู้ค้ำประกัน
– บันทึกการ์ดลูกหนี้เช่าซื้อ
– บันทึกการ์ดลูกหนี้เงินกู้
– บันทึกการนัดหมาย

ระบบการเงิน ของ โปรแกรมเช่าซื้อ

เป็นการบันทึกข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน อาทิเช่น การรับเงินจากลูกหนี้ , การออกใบเสร็จรับเงิน , ใบกำกับภาษี , ใบรับฝากเงินในกรณีที่ ชำระหนี้ไม่เต็มค่างวด โดยเมื่อมีการบันทึกการรับชำระหนี้จากลูกหนี้ และ ออกใบเสร็จรับเงิน โปรแกรมจะทำการตัดงวดการชำระในการ์ดลูกหนี้ โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ ยังมีส่วนของ การคิดค่าบริการติดตามหนี้ และ ส่วนลดในการปิดบัญชีก่อนกำหนดอีกด้วย ซึ่งมีรายละเอียดการบันทึกดังต่อไปนี้
– บันทึกใบเสร็จรับเงิน
– บันทึกใบกำกับภาษี
– บันทึกใบรับฝากเงิน
– บันทึกค่าบริการติดตามหนี้
– บันทึกส่วนลดปิดบัญชี

ระบบการรายงาน ของ โปรแกรมเช่าซื้อ

เป็นระบบการรายงานต่างๆของโปรแกรม อาทิเช่น รายงานหลักทรัพย์คงเหลือในสต๊อก , รายงานการ์ดลูกหนี้ , รายงานการค้างชำระของลูกหนี้ รวมทั้ง รายงานเชิงวิเคราะห์ทางการเงินต่างๆ โดยรายละเอียดของรายงานจะประกอบไปด้วย
รายงานหลักทรัพย์คงเหลือ
– รายงานหลักทรัพย์ประเภทรถคงเหลือ
– รายงานหลักทรัพย์ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าคงเหลือ
– รายงานหลักทรัพย์ประเภทรอสังหาริมทรัพย์คงเหลือ
– รายงานหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆคงเหลือ
รายงานการ์ดลูกหนี้
– รายงานการ์ดลูกหนี้เช่าซื้อ
– รายงานการค้างชำระของลูกหนี้เช่าซื้อ
– รายงานประวัติผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกัน
– รายงานการ์ดลูกหนี้เงินกู้
รายงานการรับเงิน และ รายงานอื่นๆ
– รายงานใบเสร็จรับเงิน
– รายงานใบกำกับภาษี
– รายงานใบรับฝากเงิน
– รายงานค่าบริการติดตามหนี้
– รายงานการนัดหมาย
– พิมพ์สัญญาเช่าซื้อ และ สัญญาค้ำประกัน
– พิมพ์หนังสือเตือน
– พิมพ์จดหมายเวียน
รายงานเชิงวิเคราะห์
– รายงานวิเคราะห์การปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อประจำปี
– รายงานวิเคราะห์จำนวนงวดคงค้างของการ์ดเช่าซื้อ
– รายงานวิเคราะห์รายรับประมาณการของการ์ดเช่าซื้อประจำปี
– รายงานวิเคราะห์สถานะการชำระเงินของการ์ดเช่าซื้อ
– รายงานวิเคราะห์การรับเงินของการ์ดเช่าซื้อ

ระบบอรรถประโยชน์ ของ โปรแกรมเช่าซื้อ

– Connect database ใช้สำหรับติดต่อกับฐานข้อมูล ซึ่ง โปรแกรมถูกออกแบบให้สามารถทำงานได้หลายๆ ฐานข้อมูลโดยไม่จำกัด จำนวนฐานข้อมูลที่ใช้

– User Login ใช้สำหรับให้ผู้ใช้ป้อน User name และ Password เพื่อเข้าใช้งานโปรแกรม

– การกำหนดสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ เช่น ไม่ให้ผู้ใช้เพิ่มข้อมูล , แก้ไขข้อมูล , ลบข้อมูล และ พิมพ์ข้อมูล หรือ เรียกใช้เมนู ซึ่งสามารถ กำหนดได้ ในแต่ละฟอร์มการทำงาน

– การตั้งค่าเริ่มต้นระบบ ใช้สำหรับตั้งค่าเริ่มต้นระบบ อาทิเช่น การตั้งชื่อที่อยู่กิจการ,เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี หรือ การตั้งค่าต่างๆ ที่จำเป็นในการ ใช้งานโปรแกรม

– ระบบช่วยเหลือการใช้งานโปรแกรม เป็นคู่มือวิธีการใช้งานโปรแกรม ( Help program ) นอกจากนี้ยังมี VDO สาธิต การใช้งานโปรแกรมอีกด้วย

คุณสมบัติพิเศษของ โปรแกรมเช่าซื้อ

– ไม่จัดจำนวนการ์ดลูกหนี้และปริมาณข้อมูล ทั้งการ์ดเช่าซื้อ และ การ์ดเงินกู้
– สามารถจัดระดับของลูกหนี้เพื่อเก็บประวัติในการพิจารณาสินเชื่อเมื่อลูกค้ารายเดิมกับมาใช้บริการอีก
– รองรับระบบสต็อกหลักทรัพย์
– รองรับระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม แบบ รวมใน , แยกนอก และ ไม่คิดภาษี
– ทุกรายงานใน โปรแกรมเช่าซื้อ ผู้ใช้ สามารถปรับปรุงรูปแบบการรายงานได้
– มีรายงาน และ รายงานเชิงวิเคราะห์ มากกว่า 120 รายงาน
– พิมพ์สัญญาเช่าซื้อ , สัญญาค้ำประกัน และ หนังสือเตือนได้
– รองรับอัตราดอกเบี้ยต่อ วัน , เดือน , ปี หรือ กำหนดเอง
– รองรับการเก็บเงินค่างวด แบบ วัน , เดือน , ปี หรือ กำหนดเอง
– สามารถการแบ่งจ่ายค่างวดได้โดยใช้ใบรับฝากเงิน
– รองรับการคำนวณส่วนลดปิดบัญชีโดยอัตโนมัติ
– สามารถใส่รูปภาพผู้เช่าซื้อ , ผู้ค้ำประกัน และ รูปภาพแผนที่ เข้าไปกับระบบประวัติได้
– คำณวนค่าปรับอัตโนมัติ พร้อมทั้ง กำหนดค่าติดตามหนี้เองได้
– สามารถบันทึกการนัดหมายต่างๆ ได้ เช่น นัดเก็บเงิน , นัดขึ้นศาล , นัดฟ้องศาล หรือ นัดทำสัญญา เป็นต้น
– มีระบบการรายงานการค้างชำระที่สมบรูณ์แบบ ตรวจสอบได้รวดเร็ว
– มีระบบการรายงานข้อมูลเชิงวิเคราะห์ อาทิเช่น ยอดปล่อยสินเชื่อ , สถานะของลูกหนี้โดยรวม ฯลฯ เพื่อการวิเคราะห์เชิงบริหาร
– รองรับการรายงานการครบกำหนดต่อประกัน พ.ร.บ และ ภาษี ของหลักทรัพย์ประเภทรถ
– เชื่อมโยงการส่ง SMS กับโทรศัพท์มือถือ *
– เชื่อมโยงการส่ง Email *
– ไม่จำกัดจำนวนฐานข้อมูล ( Database connection ) และ ผู้ใช้สามารถสร้างฐานข้อมูลเพิ่มได้เอง
– สามารถทำงานได้หลายๆ ฐานข้อมูล ใน 1 โปรแกรม
– รองรับระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งานโปรแกรมโดยการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลในแต่ละ User
– ออกแบบให้ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows 2003,XP,Vista,Win 7 บน เทคโนโลยี .NET ทำให้ง่ายต่อการใช้งาน
– มี VDO สาธิตการใช้งานทำให้ง่ายต่อการเรียนรู้ในการใช้งานโปรแกรม
– สามารถ Export รายงานให้เป็นรูปแบบเอกสาร PDF , Excel , DBF , HTML , Word และ Text File
– รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ Internet *
– สามารถทำงานบนระบบ Network (Multi user system ) โดยไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน ** Nanosoft Finance.NET Network Version

Leave a Comment