โปรแกรมเงินเดือน Nanosoft Payroll.NET

โปรแกรมเงินเดือน หรือ โปรแกรมบริหารงานบุคคล ประกอบไปด้วย ระบบประวัติพนักงาน , การจ่ายเงินเดือน ,OT, เบิกล่วงหน้า, ระบบการคำณวนภาษีบุคคลธรรมดา ,การนำส่งเงินประกันสังคม , ระบบลงเวลาทำงาน รวมไปถึง ระบบการรายงาน และ วิเคราะห์ข้อมูลในแบบต่างๆอาทิเช่น รายงานประวัติส่วนตัว , การศึกษาอบรม/ดูงาน , ประวัติทางสุขภาพ , ผลงานดีเด่น และ การกระทำความผิด นอกจากนี้ยังมี รายงาน การจ่ายเงินเดือน ซึ่งรองรับการจ่ายเป็นงวด และ พิมพ์สลิปเงินเดือน การหักเงิน ลา/ขาด/สาย โดย สามารถ ทำงานร่วมกับ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ได้อีกด้วย

Cick to Download

 

โครงสร้างของ โปรแกรมบริหารงานบุคคล และ คำนวณค่าแรง จะประกอบไปด้วย ระบบต่างๆ ได้แก่ ระบบประวัติพนักงาน , ระบบการลงเวลาทำงาน , ระบบเงินเดือนและค่าแรง , ระบบคำนวณภาษี และ ประกันสังคม  ซึ่งในการทำงานของแต่ละระบบจะเชื่อมโยงกันโดยอัตโนมัติ
โครงสร้าง โปรแกรมบริหารงานบุคคล
    ระบบประวัติพนักงาน (History System) โดยระบบประวัติพนักงาน ใน โปรแกรมบริหารงานบุคคล จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ ในส่วนข้อมูลของประวัติ อาทิเช่น ประวัติการศึกษา , ประวัติประสบการณ์การทำงาน , ประวัติการปรับเงินเดือน , ประวัติการอบรมดูงาน , ประวัติครอบครัว , ประวัติความสามารถพิเศษ , ประวัติผลงานดีเด่น , ประวัติการกระทำความผิด , ประวัติบุคคลค้ำประกัน , ประวัติการรักษาพยาบาล และ ในส่วนข้อมูลเพื่อการคำนวณเงินเดือน , ภาษีเงินได้ และ ประกันสังคม จะประกอบไปด้วย ข้อมูลสถานะภาพส่วนตัว , ข้อมูลการทำงาน , ข้อมูลที่อยู่อาศัย , ข้อมูลเงินเดือน , ข้อมูลการหักค่าลดหย่อน , ข้อมูลประกันสังคม , ข้อมูลสิทธิการลางาน ประจำปี และ ข้อมูลรายได้/รายการหัก เป็นต้น
โครงสร้าง ะบบประวัติพนักงาน ใน โปรแกรมบริหารงานบุคคลโครงสร้างระบบ ประวัติพนักงาน ใน โปรแกรมบริหารงานบุคคล
   ระบบเงินเดือนพนักงาน (Payroll System) ใน โปรแกรมบริหารงานบุคคล จะแบ่งการทำงานออกเป็น บันทึกการจ่ายเงินเดือน , บันทึกการเบิกเงินล่วงหน้า , การประมวลผลค่าล่วงเวลา ,ประมวลผลหัก ลา/ขาด/สาย และ การพิมพ์สลิปเงินเดือน โดยระบบออกแบบให้รองรับ การจ่ายเงินมากกว่า 1 งวดการจ่ายใน 1 เดือน และ รองรับพนักงาน แบบ รายเดือน , รายวัน และ รายกะ
โครงสร้าง ระบบเงินเดือน ใน โปรแกรมบริหารงานบุคคล
   ระบบการลงเวลา (Time Attendant) ใน โปรแกรมบริหารงานบุคคล แบ่งการทำงานออกเป็นหลายๆ ส่วน คือ การกำหนดกะการทำงาน , ตารางการทำงานของพนักงาน , การบันทึกข้อมูลวันหยุดประจำปี , การบันทึกการขออนุญาติทำงานล่วงเวลา (O.T) , บันทึกการลางาน และ การลงเวลาทำงานจาก โปรแกรมลงเวลาด้วยใบหน้า ( Face scan ) หรือ การดึงข้อมูลจาก เครื่องสแกนลายนิ้วมือ , เครื่องอ่านบัตรแม่เหล็ก สำหรับ นำมาประมวลผลเวลาการทำงาน เพื่อนำข้อมูลไปทำการจ่ายเงินเดือน เป็นต้น
โครงสร้าง ระบบการลงเวลา ใน โปรแกรมบริหารงานบุคคล
   ระบบการคำนวณภาษี และ ประกันสังคม (Income Tax System) ใน โปรแกรมบริหารงานบุคคล ประกอบไปด้วย การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด 91 , ภ.ง.ด 1 , ภ.ง.ด 1ก ) และ การคำนวณการนำส่งเงินสมทบประกันสังคม ซึ่งการคำนวณภาษีจะทำการประมวลผลร่วมกับ ระบบการจ่ายเงินเดือน และ การหักค่าลดหย่อน เฉพาะบุคคล ในระบบประวัติพนักงาน โดยนำมาคำนวณหาข้อมูลการเสียภาษีจากตารางการเสียภาษี และ ในส่วนของการคำนวณเงินสมทบประกันสังคม ระบบจะทำการประมวลผลร่วมกับ ระบบการจ่ายเงินเดือน โดยการคำนวณจะคำนวณทั้ง อัตราสมทบนายจ้าง และ ลูกจ้าง เพื่อ ออกแบบฟอร์มสมทบผู้ประกันตน
โครงสร้าง ระบบภาษีและประกันสังคม ใน โปรแกรมบริหารงานบุคคล

พื้นฐาน ของ โปรแกรมเงินเดือน

ใช้สำหรับการตั้งรหัสพื้นฐาน เพื่อใช้งานในระบบของ โปรแกรมเงินเดือน โดยจะประกอบไปด้วยรหัสต่างๆดังต่อไปนี้
– บันทึกรหัสฝ่าย
– บันทึกรหัสแผนก
– บันทึกรหัสตำแหน่ง
– บันทึกรหัสประเภทพนักงาน
– บันทึกรหัสระดับการศึกษา
– บันทึกรหัสผลงานดีเด่น
– บันทึกรหัสการกระทำความผิด
– บันทึกรหัสความสามารถพิเศษ
– บันทึกรหัสการอบรม/ดูงาน
– บันทึกรหัสธนาคาร
– บันทึกรหัสสถานพยาบาล
– บันทึกรหัสงวดการจ่ายเงิน
– บันทึกรหัสรายได้
– บันทึกรหัสรายการหัก
– บันทึกรหัสกะการทำงาน
– บันทึกรหัสการจ่ายค่าล่วงเวลา
– บันทึกวันหยุดประจำปี
– บันทึกอัตราการเสียภาษีแบบก้าวหน้า
– บันทึกข้อมูลประกันสังคม

ระบบ ประวัติพนักงาน ของ โปรแกรมเงินเดือน

เป็นการบันทึกประวัติของพนักงาน ของ โปรแกรมเงินเดือน ในด้านต่างๆ เช่น ข้อมูลประวัติส่วนตัว , ครอบรัว , การศึกษา , สถานภาพการสมรส , ผลงานดีเด่น , ประวัติการกระทำความผิด , การหักลดหย่อนภาษี , เงินเดือน , ข้อมูลประกันสังคม เป็นต้น โดยมีรายละเอียดการบันทึกดังต่อไปนี้
– บันทึกรายละเอียดพนักงาน
– บันทึกสถานะภาพส่วนตัว
– บันทึกข้อมูลที่อยู่อาศัย
– บันทึกการหักลดหย่อนเฉพาะบุคคล
– บันทึกข้อมูลการทำงาน
– บันทึกข้อมูลเงินเดือน
– บันทึกข้อมูลประกันสังคม
– บันทึกรายได้อื่นๆ
– บันทึกรายการหัก
– บันทึกประวัติการปรับเงินเดือน
– บันทึกประวัติการศึกษา
– บันทึกประวัติประสบการณ์การทำงาน
– บันทึกประวัติความสามารถพิเศษ
– บันทึกประวัติครอบครัว
– บันทึกประวัติโรคประจำตัว
– บันทึกประวัติการรักษาพยาบาล
– บันทึกประวัติบุคคลค้ำประกัน
– บันทึกประวัติผลงานดีเด่น
– บันทึกประวัติการกระทำความผิด
– บันทึกประวัติกการอบรมดูงาน
– รายงานประวัติพนักงานในแบบต่างๆ อาทิเช่น
– รายงานประวัติพนักงานตามรหัส
– รายงานสถานะภาพส่วนตัว
– รายงานประวัติพนักงานตามเพศ , กรุ๊ปเลือด , สถานะภาพการสมรส , สถานะการเกณฑ์ทหาร , วันเกิด
– รายงานประวัติพนักงานตามรหัสฝ่าย , รหัสแผนก , รหัสตำแหน่ง , สถานะการทำงาน , วันที่เริ่มงาน , การปรับเงินเดือน
– รายงานข้อมูลประกันสังคมตามรหัสพนักงาน
– รายงานประวัติการศึกษา , ระดับการศึกษา , ประสบการณ์การทำงาน , ความสามารถพิเศษ
– รายงานประวัติครอบครัว , โรคประจำตัว , การรักษาพยาบาล , ผลงานดีเด่น , การกระทำความผิด , การอบรม/ดูงาน
– พิมพ์ใบรับรองเงินเดือน
– พิมพ์ใบรับรองการทำงาน
– พิมพ์หนังสือสัญญาจ้างงาน
– พิมพ์บัตรประจำตัวพนักงาน

ระบบการจ่าย เงินเดือน และ ค่าแรง ของ โปรแกรมเงินเดือน

เป็นระบบที่ใช้สำหรับบันทึก การจ่ายเงินเดือน , การลางาน , อนุญาติทำงานล่วงเวลา , การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และ ประกันสังคม , การคำนวณเงินเดือน ทั้งแบบกลุ่ม และ แบบ แยกเฉพาะรายบุคคล รวมไปถึง การออกเอกสาร เช่น สลิปเงินเดือน , ภ.ง.ด 1 และ แบบฟอร์มนำส่งเงินประกันสังคม เป็นต้น
– บันทึกเกณฑ์การหักเงินกรณีลางาน
– บันทึกเกณฑ์การหักเงินกรณีทำงานสาย
– บันทึกเกณฑ์การหักเงินกรณีขาดงาน
– บันทึกการจ่าย เงินเดือน
– บันทึกการจ่ายเงินเดือนแบบกลุ่ม
– บันทึกการลางาน
– บันทึกการขอเบิกเงินล่วงหน้า
– การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
– พิมพ์แบบฟอร์ม ภ.ง.ด 91
– พิมพ์แบบฟอร์ม ภ.ง.ด 1
– พิมพ์แบบฟอร์ม ภ.ง.ด 1ก
– พิมพ์แบบฟอร์ม ภาษีหัก ณ.ที่จ่าย
– พิมพ์แบบฟอร์มนำส่งประกันสังคม
– รายงานการจ่ายเงินเดือนในแบบต่างๆ อาทิเช่น
– รายงานการจ่ายเงินเดือนตามงวดการจ่าย เงินเดือน , ตามรหัสพนักงาน , ตามเงื่อนไขการจ่าย , ตามบัญชีธนาคาร , ตามวันที่จ่าย , ตามรหัสรายได้ , ตามรหัสรายการหัก
– รายงานข้อมูลการหักเงิน ในกรณี ลางาน , ทำงานสาย , ขาดงาน
– รายงานสรุปการทำงานล่วงเวลา , การขอเบิกล่วงหน้า
– รายงานเชิงวิเคราะห์
– พิมพ์สลิป เงินเดือน

ระบบ เวลาทำงาน ของ โปรแกรมเงินเดือน

เป็นการบันทึกค่าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเวลาทำงานของพนักงาน ใน โปรแกรมเงินเดือน อาทิเช่น การตั้งเวลาทำงานในแต่ละวัน , งวดการจ่ายเงินเดือน , กะการทำงาน , ตารางการทำงานของพนักงาน และ การประมวลผลเวลาทำงาน ซึ่ง ระบบนี้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับ โปรแกรมสแกนใบหน้า ( Face scan ) และ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ได้อีกด้วย โดยการบันทึกข้อมูลจะประกอบด้วย
– บันทึกตารางการทำงานของพนักงาน
– บันทึกการลางาน
– บันทึกการขออนุญาติทำงานล่วงเวลา (O.T)
– บันทึกการขออนุญาติไม่ลงเวลาทำงาน
– บันทึกเวลาทำงาน (กรณีที่นำข้อมูลจากบัตรตอกเข้ามาบันทึก)
– ดึงข้อมูลจากเครื่อง สแกนลายนิ้วมือ หรือ เครื่องลงเวลาแบบแถบแม่เหล็ก
– ปรับปรุงข้อมูลเวลาจากเครื่องบันทึกเวลา
– ตรวจสอบรูปภาพใบหน้าในการลงเวลาทำงาน ( Face recognition )
– ประมวลผลเวลาการทำงาน
– รายงานการลงเวลาการทำงานในแบบต่างๆ อาทิเช่น
– รายงานการลงเวลาทำงานประจำวัน , รายงานการลงเวลาทำงานตามรหัสพนักงาน , รายงานการลงเวลาทำงานตามกะการทำงาน , รายงานการลงเวลาทำงานตามสถานการทำงาน
– รายงานการลางาน , รายงานการขาดงาน , รายงานการมาทำงานสาย , รายงานการขออนุญาติไม่ลงเวลา , รายงานการทำงานล่วงเวลา (O.T)
– รายงานสรุปการหักเงิน กรณีลางาน , ขาดงาน , ทำงานสาย
– รายงานสรุปการทำงานของพนักงานประจำวัน , รายงานสรุปวันลาคงเหลือ
– รายงานเชิงวิเคราะห์

ระบบอรรถประโยชน์ ของ โปรแกรมเงินเดือน

– Connect database ใช้สำหรับติดต่อกับฐานข้อมูล ซึ่ง โปรแกรมถูกออกแบบให้สามารถทำงานได้หลายๆ ฐานข้อมูลโดยไม่จำกัด จำนวนฐานข้อมูลที่ใช้

– User Login ใช้สำหรับให้ผู้ใช้ป้อน User name และ Password เพื่อเข้าใช้งานโปรแกรม

– การกำหนดสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ เช่น ไม่ให้ผู้ใช้เพิ่มข้อมูล , แก้ไขข้อมูล , ลบข้อมูล และ พิมพ์ข้อมูล หรือ เรียกใช้เมนู ซึ่งสามารถ กำหนดได้ในแต่ละฟอร์มการทำงาน

– การตั้งค่าเริ่มต้นระบบ ใช้สำหรับตั้งค่าเริ่มต้นระบบ อาทิเช่น การตั้งชื่อที่อยู่กิจการ,เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี หรือ การตั้งค่าต่างๆ ที่จำเป็นในการใช้งานโปรแกรม

– ระบบช่วยเหลือการใช้งานโปรแกรม เป็นคู่มือวิธีการใช้งาน โปรแกรมเงินเดือน ( Help program ) นอกจากนี้ยังมี VDO สาธิต การใช้งานโปรแกรมอีกด้วย

– Progarm Transaction Log เป็นระบบที่ใช้ตรวจสอบการทำงานของผู้ใช้งานโปรแกรมว่ามีการ บันทึกข้อมูล , แก้ไขข้อมูล , พิมพ์ข้อมูล หรือ ลบข้อมูล ไปเมื่อใด เวลาใด เป็นต้น

คุณสมบัติพิเศษของ โปรแกรมเงินเดือน

– ตั้งรหัสพนักงานได้ 15 ตัวอักษรและรองรับการใส่รูปภาพพนักงาน (bmp,gif,jpg )
– แยกรหัสกันระหว่างรหัสพนักงานและรหัสบัตรพนักงานเพื่อทำงานในระบบ Time Attendant
– รองรับการทำงานร่วมกับ โปรแกรมลงเวลาด้วยใบหน้า (Face scan)
– สามารถนำเข้าข้อมูล Text File จาก เครื่องสแกนลายนิ้วมือ และ เครื่องอ่านบัตรแม่เหล็ก , เครื่องอ่าน Barcode เพื่อนำมาประมวลผลเวลาทำงานได้
– คำนวณภาษีบุคคลธรรมดา ( ภ.ง.ด 91 )
– คำนวณเงินสมทบผู้ประกันตน เพื่อนำส่งเงินประกันสังคม
– รองรับการคำนวณภาษีหัก ณ.ที่จ่าย ( ภ.ง.ด 1 )
– สามารถพิมพ์เอกสารต่างๆอาทิเช่น ภ.ง.ด 91, ภ.ง.ด 1 , ภ.ง.ด 1ก , ใบนำส่งเงินประกันสังคม , หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และ Slip เงินเดือน เป็นต้น
– ทุกรายงานใน โปรแกรมเงินเดือน ผู้ใช้ สามารถปรับปรุงรูปแบบการรายงานได้
– รองรับการตั้งค่าอัตราการหักเงิน การลางาน , ขาดงาน , ทำงานสาย และ อัตราการทำงานล่วงเวลา ได้
– รองรับการคิด O.T 1 เท่า , 1.5 เท่า , 2 เท่า หรือ กำหนดเอง
– รองรับการคิด เงินเดือน ทั้งแบบรายเดือน , รายวัน และ รายกะ
– สามารถพิมพ์บัตรพนักงาน , หนังสือรับรองการทำงาน , หนังสือสัญญาจ้าง และ หนังสือรับรองเงินเดือน ได้
– ผู้ใช้สามารถออกแบบการพิมพ์สลิปเงินเดือนได้เอง
– โปรแกรมสามารถคำนวณเวลาทำงาน หัก ลา,ขาด,สาย และ ค่าล่วงเวลาให้โดยอัตโนมัติ
– มีรายงานตรวจสอบและวิเคราะห์การมาทำงานของพนักงาน
– มีรายงานตรวจสอบการ ลงเวลาด้วยใบหน้า ในการใช้งานร่วมกับ โปรแกรมลงเวลาด้วยใบหน้า (Face scan)
– มีรายงานเชิงวิเคราะห์สำหรับผู้บริหาร
– ไม่จำกัดจำนวนพนักงาน
– ไม่จำกัดจำนวนฐานข้อมูล ( Database connection ) และ ผู้ใช้สามารถสร้างฐานข้อมูลเพิ่มได้เอง
– สามารถทำงานได้หลายๆ ฐานข้อมูล ใน 1 โปรแกรม
– รองรับระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งานโปรแกรมโดยการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลในแต่ละ User
– ออกแบบให้ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows 2003,XP,Vista,Win 7 บน เทคโนโลยี .NET ทำให้ง่ายต่อการใช้งาน
– มี VDO สาธิตการใช้งานทำให้ง่ายต่อการเรียนรู้ในการใช้งานโปรแกรม
– สามารถ Export รายงานให้เป็นรูปแบบเอกสาร PDF , Excel , DBF , HTML , Word และ Text File
– รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ Internet *
– สามารถทำงานบนระบบ Network (Multi user system ) โดยไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน ** Nanosoft Payroll.NET Network Version

 

Leave a Comment