โปรแกรมสต๊อกสินค้า และ ขายหน้าร้าน Nanosoft SmartINV.NET

โปรแกรมสต๊อกสินค้า ที่ออก แบบสำหรับธุรกิจทั่วไป และ สามารถทำเป็น โปรแกรมขายหน้าร้าน ได้โดยส่วนประกอบหลักๆ ของ โปรแกรมขายหน้าร้าน จะประกอบไปด้วย ระบบการขาย , ระบบการขายหน้าร้าน (POS) , ระบบการจัดซื้อ , ระบบสินค้าคงคลัง , ระบบลูกหนี้ , ระบบเจ้าหนี้ , ระบบการออกเอกสาร ต่างๆ อาทิเช่น ออกบิลขาย , ใบเสร็จรับเงิน ,ใบกำกับภาษี ระบบการรายงาน และการ วิเคราะห์ข้อมูล เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถ ทำงานได้หลายๆกิจการ และ รองรับการทำงานร่วมกับ เครื่องอ่านบาร์โค๊ด ลิ้นชักเก็บเงิน และ เครื่องพิมพ์ Slip ได้อีกด้วย

Cick to Download

การเชื่อมโยงระบบ ของ โปรแกรมขายหน้าร้าน

ระบบการขายสินค้า ของ โปรแกรมสต๊อกสินค้า และ โปรแกรมขายหน้าร้าน

เป็นระบบการขายสินค้า ซึ่ง ประกอบไปด้วย การขายสินค้า แบ่งการขายออกเป็น 2 แบบ คือ บันทึกการขายแบบปกติ และ ขายหน้าร้าน ( Point of Sale ) นอกจากนี้ ยังประกอบไปด้วย การออกใบเสนอราคา , การรับเงินมัดจำ , การยกเลิกการขาย และ รายงานเชิงวิเคราะห์ต่างๆ โดย โปรแกรมสามารถออกเอกสารการขายในแบบต่างๆ ได้คือ ใบเสร็จรับเงิน , ใบกำกับภาษี , ใบส่งของ , ใบเสร็จรับเงินชั่วคราว หรือ ใบเสนอราคา เป็นต้น โดย เมื่อมีการขายสินค้าโปรแกรมจะทำการตัดสต๊อก และ คิดต้นทุนการขายให้เองโดยอัตโนมัติ ทำให้ทราบต้นทุนการขายเบื้องต้นได้ทันที โดย การขายนี้สามารถแยกลักษณะการขายตามชนิดภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้ คือ สินค้ารวมภาษี , สินค้าแยกภาษี และ สินค้าไม่คิดภาษี ในส่วนของ การขายหน้าร้าน (POS) โปรแกรมสามารถเชื่อมกับ เครื่องอ่านบาร์โค๊ด , เครื่องพิมพ์สลิป , จอแสดงผง และ ลิ้นชักเก็บเงินได้ นอกจากนี้ยังสามารถทำการพักการขายได้โดยไม่จำกัด อีกทั้งตัวโปรแกรมรองรับการพิมพ์บาร์โค๊ด ได้ และ ในการขายหากเป็นการขายด้วยเงินเชื่อโปรแกรม  จะทำการเชื่อมโยง ระบบไปยังระบบลูกหนี้ โดยอัตโนมัติ ในส่วนของการรายงานการขาย จะประกอบไปด้วยรายงานต่างๆ อาทิเช่น
– รายงานการขายสินค้าประจำวัน
– รายงานภาษีขายประจำวัน
– รายงานการขายตามรหัสลูกค้า
– รายงานการขายตามรหัส สินค้าคงคลัง
– รายงานการขายตามประเภทการขาย เช่น สด/เชื่อ
– รายงานการขายตามรหัสพนักงานขาย
– รายงานการขายตามรหัสผู้บันทึก
– รายงานสรุปการรับเงินประจำวันของผู้รับเงิน
– รายงานสรุปยอดกำไร/ขาดทุน ประจำวัน
– รายงานสรุปยอดกำไร/ขาดทุน ตามรหัสลูกค้า
– รายงานการรับเงินตามรหัสผู้บันทึก
– รายงานรายละเอียดการขายประจำวัน
– รายงานรายละเอียดการขายตามรหัสลูกค้า
– รายงานรายละเอียดการขายตามรหัสสินค้า
– รายงานใบเสนอราคาประจำวัน
– รายงานใบเสนอราคาตามสถานะการเสนอราคา เช่น กำลังอยู่ในขั้นตอนเสนอราคา , รออนุมัติ , อนุมัติ , ไม่อนุมัติ
– รายงานการรับเงินมัดจำประจำวัน
– รายงานการรับเงินมัดจำตามรหัสลูกค้า
– รายงานเชิงวิเคราะห์
ฯลฯ

ระบบการขายสินค้า ของ โปรแกรมสต๊อกสินค้า และ โปรแกรมขายหน้าร้าน

เป็นระบบการขายสินค้า ซึ่ง ประกอบไปด้วย การขายสินค้า แบ่งการขายออกเป็น 2 แบบ คือ บันทึกการขายแบบปกติ และ ขายหน้าร้าน ( Point of Sale ) นอกจากนี้ ยังประกอบไปด้วย การออกใบเสนอราคา , การรับเงินมัดจำ , การยกเลิกการขาย และ รายงานเชิงวิเคราะห์ต่างๆ โดย โปรแกรมสามารถออกเอกสารการขายในแบบต่างๆ ได้คือ ใบเสร็จรับเงิน , ใบกำกับภาษี , ใบส่งของ , ใบเสร็จรับเงินชั่วคราว หรือ ใบเสนอราคา เป็นต้น โดย เมื่อมีการขายสินค้าโปรแกรมจะทำการตัดสต๊อก และ คิดต้นทุนการขายให้เองโดยอัตโนมัติ ทำให้ทราบต้นทุนการขายเบื้องต้นได้ทันที โดย การขายนี้สามารถแยกลักษณะการขายตามชนิดภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้ คือ สินค้ารวมภาษี , สินค้าแยกภาษี และ สินค้าไม่คิดภาษี ในส่วนของ การขายหน้าร้าน (POS) โปรแกรมสามารถเชื่อมกับ เครื่องอ่านบาร์โค๊ด , เครื่องพิมพ์สลิป , จอแสดงผง และ ลิ้นชักเก็บเงินได้ นอกจากนี้ยังสามารถทำการพักการขายได้โดยไม่จำกัด อีกทั้งตัวโปรแกรมรองรับการพิมพ์บาร์โค๊ด ได้ และ ในการขายหากเป็นการขายด้วยเงินเชื่อโปรแกรม  จะทำการเชื่อมโยง ระบบไปยังระบบลูกหนี้ โดยอัตโนมัติ ในส่วนของการรายงานการขาย จะประกอบไปด้วยรายงานต่างๆ อาทิเช่น
– รายงานการขายสินค้าประจำวัน
– รายงานภาษีขายประจำวัน
– รายงานการขายตามรหัสลูกค้า
– รายงานการขายตามรหัส สินค้าคงคลัง
– รายงานการขายตามประเภทการขาย เช่น สด/เชื่อ
– รายงานการขายตามรหัสพนักงานขาย
– รายงานการขายตามรหัสผู้บันทึก
– รายงานสรุปการรับเงินประจำวันของผู้รับเงิน
– รายงานสรุปยอดกำไร/ขาดทุน ประจำวัน
– รายงานสรุปยอดกำไร/ขาดทุน ตามรหัสลูกค้า
– รายงานการรับเงินตามรหัสผู้บันทึก
– รายงานรายละเอียดการขายประจำวัน
– รายงานรายละเอียดการขายตามรหัสลูกค้า
– รายงานรายละเอียดการขายตามรหัสสินค้า
– รายงานใบเสนอราคาประจำวัน
– รายงานใบเสนอราคาตามสถานะการเสนอราคา เช่น กำลังอยู่ในขั้นตอนเสนอราคา , รออนุมัติ , อนุมัติ , ไม่อนุมัติ
– รายงานการรับเงินมัดจำประจำวัน
– รายงานการรับเงินมัดจำตามรหัสลูกค้า
– รายงานเชิงวิเคราะห์
ฯลฯ

ระบบสต๊อกสินค้า ของ โปรแกรมสต๊อกสินค้า และ โปรแกรมขายหน้าร้าน

เป็นระบบการจัดการเกี่ยวกับ สต๊อกสินค้า ซึ่ง ประกอบไปด้วย การโอนคลังสินค้า , การเบิกสินค้า , การรับสินค้าในกรณีอื่นๆ ที่ไม่ใช่การซื้อเข้ามา และ การจัดชุดสินค้า โดย ระบบนี้จะประกอบ ไปด้วย รายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสต๊อก เช่น รายงานสินค้าคงเหลือ , รายงานจำนวนสินค้าสูง/ต่ำ กว่าจุดที่กำหนด ซึ่ง ระบบนี้จะมีการเชื่อมโยงกับระบบ อื่นๆ โดยอัตโนมัติ คือ เมื่อมีการบันทึกรับสินค้า โปรแกรมจะนำสินค้าเข้าสต๊อกโดยอัตโนมัติ และ เมื่อมีการขายสินค้า โปรแกรมจะทำการตัดสินค้าออกจากสต๊อกโดยอัตโนมัติเช่นกัน ซึ่ง ระบบสต๊อกสินค้านี้จะรองรับการคำณวนต้นทุนสินค้า แบบ ต้นทุนมาตราฐาน , ต้นทุนเฉลี่ย และ สินค้าไม่คิดต้นทุน นอกจากนี้ ยังรองรับ การแตก หน่วยสินค้า เช่น โหล , ลัง , แพ็ค และ รองรับสินค้าที่มี Serial Number พร้อมทั้งกำหนดราคาขายของสินค้าได้ถึง 5 ราคา ซึ่ง ระบบสต๊อกสินค้าจะเป็น ระบบ สต๊อกการ์ด ทำให้ทราบความเคลื่อนไหวของสินค้า ได้ตลอด และ ในส่วนของการรายงาน จะประกอบไปด้วยรายงานต่างๆ อาทิเช่น
– รายงานสินค้าคงเหลือตามรหัส สินค้าคงคลัง
– รายงานสินค้าคงเหลือตามกลุ่มสินค้า
– รายงานสินค้าคงเหลือต่ำกว่ากำหนด
– รายงานสินค้าคงเหลือสูงกว่ากำหนด
– รายงานสินค้าคงเหลือแยกตามหน่วยนับสินค้า
– รายงานสินค้าคงเหลือแยกตาม Serial Number
– พิมพ์แคตตาล็อก สินค้าคงคลัง
– รายงานสต๊อกการ์ด
– รายงานการตรวจนับสต๊อก
– รายงานอันดับสินค้าขายดี
– รายงานสินค้าที่ให้กำไรสูงสุด
– รายงานการโอนคลังประจำวัน
– รายงานการโอนคลังตามรหัสสินค้า
– รายงานการโอนคลังตามรหัสผู้บันทึก
– รายงานการเบิกสินค้าประจำวัน
– รายงานการเบิกสินค้าตามรหัสสินค้า
– รายงานการเบิกสินค้าตามประเภทการเบิก
– รายงานการเบิกสินค้าตามพนักงานผู้เบิก
– รายงานการรับสินค้าอื่นๆประจำวัน
– รายงานการเบิกสินค้าตามรหัสโครงการ
– รายงานการรับสินค้าอื่นๆตามรหัสสินค้า
– รายงานการรับสินค้าอื่นๆตามประเภทการรับ
– รายงานการรับสินค้าอื่นๆตามรหัสโครงการ
– รายงานการรับสินค้าอื่นๆตามพนักงานผู้บันทึก
– รายงานการจัดชุดสินค้า
– รายงานเชิงวิเคราะห์
ฯลฯ

ระบบการจัดซื้อ ของ โปรแกรมสต๊อกสินค้า และ โปรแกรมขายหน้าร้าน

เป็นระบบ การจัดซื้อสินค้า โดยระบบนี้จะประกอบไปด้วย การสั่งซื้อสินค้า , การรับสินค้า , ยกเลิกการรับสินค้า และ การจ่ายเงินมัดจำ ซึ่ง ระบบการจัดซื้อจะเชื่อมโยง ไปยังระบบสต๊อกโดย อัตโนมัติ คือ เมื่อมีการบันทึกรับสินค้า โปรแกรมจะนำสินค้าเข้าสต๊อกโดยอัตโนมัติ และ หากเป็นการรับสินค้าโดยเงินเชื่อ โปรแกรมจะทำการเชื่อมโยงไปยัง ระบบเจ้าหนี้ โดยอัตโนมัติเช่นกัน โดย โปรแกรมสามารถออกเอกสารในแบบต่างๆ ได้คือ ใบสั่งซื้อ , ใบรับสินค้า , ใบจ่ายเงินมัดจำ นอกจากนี้ยังสามารถ ดึงข้อมูลจากใบสั่งซื้อเพื่อนำข้อมูลเข้ามาบันทึกในการรับสินค้าได้อีกด้วย ในส่วนของการรายงาน จะประกอบไปด้วยรายงานต่างๆ อาทิเช่น
– รายงานการสั่งซื้อประจำวัน
– รายงานการสั่งซื้อตามรหัสผู้จำหน่าย
– รายงานการสั่งซื้อตามรหัสสินค้า
– รายงานการสั่งซื้อตามประเภทการซื้อ เช่น สด/เชื่อ
– รายงานการสั่งซื้อตามชนิดภาษี
– รายงานภาษีซื้อ
– รายงานรายละเอียดการสั่งซื้อประจำวัน
– รายงานการรับสินค้าประจำวัน
– รายงานการรับสินค้าตามรหัสผู้จำหน่าย
– รายงานการรับสินค้าตามรหัสสินค้า
– รายงานการรับสินค้าตามประเภทการซื้อ เช่น สด/เชื่อ
– รายงานการรับสินค้าตามชนิดภาษี
– รายงานรายละเอียดการรับสินค้าประจำวัน
– รายงานการจ่ายเงินมัดจำประจำวัน
– รายงานการจ่ายเงินมัดจำตามรหัสผู้จำหน่าย
– รายงานเชิงวิเคราะห์
ฯลฯ

ระบบลูกหนี้ ของ โปรแกรมสต๊อกสินค้า และ โปรแกรมขายหน้าร้าน

เป็นระบบการจัดการเกี่ยวกับ ลูกหนี้ กรณี เกิดการขายเชื่อ โดย ระบบนี้จะเชื่อมโยงกับระบบการขายโดยอัตโนมัติ ระบบนี้จะประกอบไปด้วย การ์ดลูกหนี้ , การสะสมแต้ม ของสมาชิก และการรับชำระเงินจากลูกหนี้ โดย การชำระหนี้ สามารถ แบ่ง งวดการชำระได้ เช่น เอกสารการขาย 1 เอกสารสามารถแบ่งชำระหนี้ได้หลายๆครั้ง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี บันทึกการเพิ่มหนี้ และ ลดหนี้ และ ในส่วนของการ ออกเอกสารต่างๆ จะประกอบไปด้วย การ์ดลูกหนี้ , ใบรับชำระหนี้ , ใบลดหนี้ , ใบเพิ่มหนี้ และ ใบแจ้งหนี้/ใบวางบิล เป็นต้น ส่วนของการรายงาน จะประกอบไปด้วย รายงานต่างๆ อาทิเช่น
– รายงานยอดลูกหนี้คงค้าง
– รายงานลูกหนี้เกินวงเงินค้างชำระ
– รายงานการครบกำหนดชำระหนี้
– รายงานใบแจ้งหนี้
– รายงานการรับชำระหนี้จากลูกหนี้ประจำวัน
– รายงานการรับชำระหนี้จากลูกหนี้ตามรหัส
– รายงานการรับชำระหนี้จากลูกหนี้ตามผู้บันทึก
– รายงานการรับชำระหนี้ตามชนิดภาษี
– รายงานการรับชำระหนี้ตามเอกสารการขาย
– รายงานรายชื่อลูกค้าตามประเภท
– รายงานรายชื่อลูกค้าตามวันเกิด
– รายงานรายชื่อลูกค้าตามกลุ่ม
– รายงานระบบใบเพิ่มหนี้ ให้ลูกหนี้
– รายงานระบบใบลดหนี้ ให้ลูกหนี้
– พิมพ์บัตรสมาชิก
– รายงานเชิงวิเคราะห์

ระบบเจ้าหนี้ ของ โปรแกรมสต๊อกสินค้า และ โปรแกรมขายหน้าร้าน

เป็นระบบการจัดการเกี่ยวกับ เจ้าหนี้ กรณี เกิดการซื้อเชื่อ โดย ระบบนี้จะเชื่อมโยงกับระบบการรับสินค้าโดยอัตโนมัติ ระบบนี้จะประกอบไปด้วย การ์ดเจ้าหนี้ , การจ่ายชำระเงินให้เจ้าหนี้ โดย การชำระหนี้ สามารถ แบ่ง งวดการชำระได้ เช่น เอกสารการซื้อ 1 เอกสารสามารถแบ่งชำระหนี้ได้หลายๆครั้ง เป็นต้น ในส่วน ของการออกเอกสารต่างๆ จะประกอบไปด้วย การ์ดเจ้าหนี้ , ใบรับชำระหนี้ , ใบลดหนี้ , ใบเพิ่มหนี้ เป็นต้น ในส่วนของการรายงาน จะประกอบไปด้วยรายงานต่างๆ อาทิเช่น
– รายงานยอดหนี้คงค้าง
– รายงานการครบกำหนดชำระหนี้
– รายงานการชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ประจำวัน
– รายงานการชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ตามรหัส
– รายงานการชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ตามผู้บันทึก
– รายงานการชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ตามชนิดภาษี
– รายงานรายละเอียดการชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ประจำวัน
– รายงานรายละเอียดการชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ตามรหัส
– รายงานรายละเอียดการชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ตามเอกสารการรับ
– รายงานรายชื่อผู้จำหน่ายตามประเภท
– รายงานรายชื่อผู้จำหน่ายตามระดับ
– รายงานรายชื่อผู้จำหน่ายตามกลุ่ม
– รายงานระบบใบเพิ่มหนี้ จากเจ้าหนี้
– รายงานระบบใบลดหนี้ จากเจ้าหนี้
ฯลฯ

ระบบการเงิน ของ โปรแกรมสต๊อกสินค้า และ โปรแกรมขายหน้าร้าน

เป็นระบบการจัดการเกี่ยวกับ การเงิน ระบบนี้จะประกอบไปด้วยการรับจ่ายเงิน จากระบบต่างๆ โดย ระบบนี้จะเชื่อมโยงกับ ระบบการรับสินค้า,ระบบการขาย,ระบบการรับชำระหนี้จากลูกหนี้ และ ระบบการจ่ายชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ โดยอัตโนมัติ เพื่อทำการสรุปการรับจ่ายเงิน เช่น ยอดการรับเงินของพนักงาน , ยอดการจ่ายเงิน ในส่วนของการรายงาน จะประกอบไปด้วยรายงานต่างๆ อาทิเช่น
– รายงานการรับจ่ายเงินประจำวัน
– รายงานการรับจ่ายตามรหัสรอบการทำงาน
– รายงานการรับจ่ายตามรหัสเครื่อง
– รายงานการรับจ่ายตามรหัสพนักงาน
– รายงานการรับจ่ายตามรหัสผู้บันทึก
– รายงานการรับจ่ายตามชนิดการชำระ เช่น เงินสด , เงินโอน , เช็ค , บัตรเครดิต , อื่นๆ เป็นต้น
– รายงานเช็คครบกำหนด
ฯลฯ

ระบบการตั้งรหัส ของ โปรแกรมสต๊อกสินค้า และ โปรแกรมขายหน้าร้าน

– รหัสกลุ่มลูกค้า ใช้สำหรับจัดกลุ่มของลูกค้า อาทิเช่น ลูกค้าทั่วไป , ลูกค้าราคาพิเศษ เป็นต้น
– รหัสลูกค้า ใช้สำหรับตั้งรหัสของลูกค้าเพื่อเก็บประวัติการขาย , การตั้งวงเงินเครดิต , ระดับของลูกค้า หรือ การใส่รูปภาพ และ แผนที่ เป็นต้น
– รหัสกลุ่มผู้จำหน่าย ใช้สำหรับจัดกลุ่มของผู้จำหน่าย อาทิเช่น ผู้จำหน่ายทั่วไป , ผู้จำหน่ายสินค้าประเภทอะไหล่ เป็นต้น
– รหัสผู้จำหน่าย ใช้สำหรับตั้งรหัสของผู้จำหน่ายเพื่อเก็บประวัติการจัดซื้อ , การตั้งวงเงินเครดิต หรือ การใส่รูปภาพ และ แผนที่ เป็นต้น
– รหัสคลังสินค้า ใช้สำหรับตั้งรหัสของคลังสินค้า ซึ่งโปรแกรม สามารถรองรับการเก็บสินค้าได้มากกว่า 1 คลัง
– รหัสกลุ่มสินค้า ใช้สำหรับตั้งรหัสของกลุ่มของสินค้า อาทิเช่น สินค้ากลุ่มอาหาร , สินค้ากลุ่มอะไหล่รถยนต์ , สินค้ากลุ่มยา เป็นต้น
– รหัสยี่ห้อสินค้า ใช้สำหรับตั้งรหัสของยี่ห้อสินค้า อาทิเช่น โตโยต้า , ฮอนด้า , พานาโซนิค , โซนี่ เป็นต้น
– รหัสสีสินค้า ใช้สำหรับตั้งรหัสของสีสินค้า อาทิเช่น แดง , ดำ , เทา , เหลือง เป็นต้น
– รหัสรุ่นสินค้า ใช้สำหรับตั้งรหัสของรุ่นสินค้า อาทิเช่น NS50-1000 , 1998 , TVR-1 เป็นต้น
– รหัสการเบิก/รับสินค้า ใช้สำหรับตั้งรหัสการเบิก/รับสินค้า เพื่อเชื่อมโยงกับระบบการรับสินค้าอื่นๆ และ ระบบการเบิกสินค้า อาทิเช่น เบิกใช้ , เบิกทิ้ง , รับคืน หรือ รับเป็นของแถม เป็นต้น
– รหัสสินค้า ใช้สำหรับตั้งรหัสของสินค้า ซึ่ง โปรแกรมสามารถ รองรับ การแตกหน่วยสินค้า , การจัดชุดสินค้า , การเก็บสินค้าชนิดเดียวกันหลายคลัง (แยกคลัง) , การใส่รูปภาพสินค้า ,
การป้อน Serial Number ของสินค้า
– รหัสพนักงาน ใช้สำหรับตั้งรหัสของพนักงานเพื่อเก็บประวัติ , การตั้งสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม หรือ การใส่รูปภาพพนักงาน เป็นต้น
– รหัสโปรโมชั่น สำหรับทำส่วนลดการขาย ซึ่ง สามารถเลือกช่วง หรือ กำหนด โปรโมชั่นสำหรับสมาชิกได้

ระบบอรรถประโยชน์ ของ โปรแกรมสต๊อกสินค้า และ โปรแกรมขายหน้าร้าน

– Connect database ใช้สำหรับติดต่อกับฐานข้อมูล ซึ่ง โปรแกรมถูกออกแบบให้สามารถทำงานได้หลายๆ ฐานข้อมูลโดยไม่จำกัด จำนวนฐานข้อมูลที่ใช้

– User Login ใช้สำหรับให้ผู้ใช้ป้อน User name และ Password เพื่อเข้าใช้งานโปรแกรม

– การกำหนดสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ เช่น ไม่ให้ผู้ใช้เพิ่มข้อมูล , แก้ไขข้อมูล , ลบข้อมูล และ พิมพ์ข้อมูล หรือ เรียกใช้เมนู ซึ่งสามารถ กำหนดได้ในแต่ละฟอร์มการทำงาน

– การตั้งค่าเริ่มต้นระบบ ใช้สำหรับตั้งค่าเริ่มต้นระบบ อาทิเช่น การตั้งชื่อที่อยู่กิจการ,เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี หรือ การตั้งค่าต่างๆ ที่จำเป็นในการใช้งานโปรแกรม

– Program Log จะใช้สำหรับเก็บ Transaction ต่างๆ เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมของผู้ใช้ เช่น ผู้ใช้รายใดเข้าใช้งาน หรือ เพิ่มข้อมูล,ลบ,แก้ไข เปลี่ยนแปลง ข้อมูลอะไรบ้าง เป็นต้น

– ระบบช่วยเหลือการใช้งานโปรแกรม เป็นคู่มือวิธีการใช้งานโปรแกรม ( Help program ) นอกจากนี้ยังมี VDO สาธิต การใช้งานโปรแกรมอีกด้วย

คุณสมบัติพิเศษของ ของ โปรแกรมสต๊อก และ โปรแกรมขายหน้าร้าน

– ตั้งรหัสสินค้าได้ 30 ตัวอักษร และ สามารถ แยกรหัสบาร์โค๊ด ออกจากรหัสสินค้าได้
– รองรับการทำงาน 95 ภาษาทั่วโลก อาทิเช่น ภาษาไทย , อังกฤษ และ ภาษาอื่นๆ
– รองรับการออกเอกสาร ใบกำกับภาษี ตามประกาศของกรมสรรพากร ที่กำหนดให้มีเลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี และ สาขา ของผู้ซื้อ และ ผู้ขาย
– สามารถตั้งราคาจำหน่ายสินค้าได้ 5 ราคา (A,B,C,D,E)
– สามารถพิมพ์รหัสบาร์โค๊ด และ เพิ่มรูปของสินค้า พร้อมทั้ง สามารถพิมพ์แคทตาล็อกสินค้า ได้
– รองรับสินค้าได้หลายแบบอาทิเช่น สินค้าปกติ , สินค้ามี Serial Number และ สินค้าที่ไม่มีการตัดสต๊อก เช่น บริการ เป็นต้น
– รองรับการอ่านบาร์โค๊ด สำหรับ การนำสินค้าเข้าสต๊อก จากการบันทึกรับ หรือ การเบิกสินค้า จาก บันทึกการเบิก
– สามารถจัดเก็บรูปของลูกค้า และ ผู้จำหน้ายได้ อีกทั้ง สามารถเก็บข้อมูลแผนที่ โดยการเชื่อมโยงกับ Google Map
– สามรถเพิ่มรูปภาพ สินค้า หรือ ลูกค้า โดยการถ่ายรูปผ่านกล้อง Webcam
– สามารถพิมพ์บัตรสมาชิกได้
– สามารถเก็บสินค้าได้มากกว่า 1 คลัง และ สามารถโอนสินค้าระหว่างคลังได้
– รองรับการแตกหน่วยสินค้า เช่น ลัง , โหล , แพ็ค เป็นต้น
– รอบรับระบบการจัดชุดสินค้า
– รองรับระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้ 3 แบบ คือ มูลค่าสินค้ารวมภาษี , มูลค่าสินค้าแยกภาษี และ สินค้าไม่คิดภาษี และ กำหนดอัตราภาษีได้
– รองรับการคำณวนต้นทุนได้ 3 แบบ คือ ต้นทุนมาตราฐาน , ต้นทุนเฉลี่ย , ไม่คิดต้นทุน โดย สามารถทราบต้นทุนทันทีเมื่อทำการขายเสร็จสิ้น
– รองรับระบบสต๊อก แบบ สต๊อกการ์ด ทำให้ทราบความเคลื่อนไหวของสินค้า และ สามารถย้อนดูความเคลื่อนไหวของสินค้าได้
– รองรับส่วนลด ได้คือ ส่วนลดเฉพาะรายการ , ส่วนลดทั้งเอกสาร และ สามารถลดได้ทั้งแบบเป็น % และ ลดแบบจำนวนเงิน
– สามารถพิมพ์เอกสารต่างๆ อาทิเช่น ใบเสร็จรับเงิน ,ใบส่งของ ,ใบกำกับภาษี,ใบส่งของชั่วคราว,ใบเสร็จรับเงินชั่วคราว,
ใบเสนอราคา, ใบเสร็จรับเงินอย่างย่อ , ใบสั่งซื้อ , ใบแจ้งหนี้ และ ใบรับสินค้า เป็นต้น
– รองรับการแบ่งชำระเงินได้เช่น มูลค่ารวม 19,900 บาท สามารถแยกชำระเป็นเงินสด 10,000 บาท และ บัตรเครดิต 9,900 บาท เป็นต้น
– ผู้ใช้สามารถออกแบบ และ ปรับปรุงการออกเอกสาร หรือ รายงานต่างๆได้เอง (Report design)
– รองรับการแบ่งชำระหนี้ในระบบลูกหนี้ และ เจ้าหนี้ เช่น เอกสารการขายหรือรับ 1 รายการสามารถแบ่งงวดการชำระได้หลายๆครั้ง
– รองรับการออกใบเพิ่มหนี่ และ ลดหนี้
– รองรับระบบโปรโมชั่น และ การสะสมแต้ม ของสมาชิก
– ทำงานได้ทั้งการขายปกติ และ การขายหน้าร้าน ( Point of sale ) แบบ Touch Screen
– การขายหน้าร้านรองรับการทำงานร่วมกับเครื่องอ่านบาร์โค๊ด , เครื่องพิมพ์สลิป , ลิ้นชักเก็บเงิน และ สามารถแสดงผลการรับเงิน ผ่าน จอ LCD ได้
– รองรับการพักการขาย และ เรียกคืนการขาย ได้โดยไม่จำกัด ในการ ขายหน้าร้าน ( Point of sale )
– รองรับการตรวจสอบการส่งเงินของพนักงาน ในการ ขายหน้าร้าน ( Point of sale )
– เชื่อมโยงข้อมูลในแต่ละระบบโดยอัตโนมัติ
– สามารถรายงานข้อมูลเชิงวิเคราะห์ในรูปแบบของกราฟ และ มีข้อมูลเชิงสรุปสำหรับผู้บริหาร ( MIS Dashboard )
– ไม่จำกัดปริมาณข้อมูล และ จำนวนฐานข้อมูล ( Database connection ) โดย ผู้ใช้สามารถสร้างฐานข้อมูลเพิ่มได้เอง
– สามารถทำงานได้หลายๆ ฐานข้อมูล ใน 1 โปรแกรม
– มีรายงาน และ รายงานเชิงวิเคราะห์มากกว่า 300 รายงาน
– รองรับฐานข้อมูล MS Access
– รองรับฐานข้อมูล MySQL , SQL Server *
– รองรับระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งานโปรแกรมโดยการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลในแต่ละ User
– มีระบบ Program Transaction Log เพื่อเก็บบันทึกการทำงานของ User ว่าทำอะไรเกี่ยวกับโปรแกรมบ้าง
– ออกแบบให้ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows 2003,XP,Vista,Win 7,Win 8 บน เทคโนโลยี .NET ทำให้ง่ายต่อการใช้งาน
– มี VDO สาธิตการใช้งานทำให้ง่ายต่อการเรียนรู้ในการใช้งานโปรแกรม
– สามารถ Export รายงานให้เป็นรูปแบบเอกสาร PDF , Excel , DBF , HTML , Word และ Text File
– มีระบบการ Update โปรแกรมอัตโนมัติ (Automatic update) ในกรณีที่แก้ปัญหาการทำงานของโปรแกรม หรือ เพิ่มคุณสมบัติใหม่ๆ ของโปรแกรม
– รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ Internet *
– สามารถทำงานบนระบบ Network (Multi user system ) โดยไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน ** Nanosoft Smart INV Network Version

Leave a Comment