โปรแกรมศูนย์ซ่อม Nanosoft Service.NET

โปรแกรมศูนย์ซ่อม หรือ โปรแกรมงานบริการ สำหรับ ธุรกิจรับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ประกอบไปด้วย ระบบการออกใบรับงานซ่อม , ระบบสต๊อก อะไหล่ และ เครื่องมือ , ระบบการติดตามงานซ่อม ( Job tracking ) , ระบบการขายอะไหล่ , ระบบการเบิก/จ่าย อะไหล่ , ระบบการส่งเครม , ระบบการรายงาน , รายงานเชิงวิเคราะห์ , ระบบการออกเอกสาร เข่น ใบเสร็จรับเงิน , ใบกำกับภาษี , ใบเสนอราคา เป็นต้น นอกจากนี้ โปรแกรมยังรองรับการตรวจสอบใบรับงานด้วยบาร์โค๊ด และ สามารถวิเคราะห์การทำงานของช่าง หรือ เวลาที่ใช้ในแต่ละงานได้อีกด้วย

Cick to Download

 

โครงสร้างของโปรแกรม Nanosoft Service.NET หรือ โปรแกรมรับงานซ่อม , โปรแกรมบริหารศูนย์ซ่อม จะประกอบไปด้วย ระบบทั้งหมด 5 ระบบคือ  1. ระบบสต๊อกสินค้า/อะไหล่ ซึ่งจะเป็นระบบสำหรับการตรวจสอบ สินค้า/อะไหล่ คงเหลือ โดยในระบบนี้จะมีการเชื่อมโยงเข้ากับระบบการ รับงานซ่อม และ ระบบการขายสินค้า/อะไหล่ เมื่อ มีการเบิกอะไหล่เพื่อซ่อม หรือ มีการขายอะไหล่ ก็จะมีการตัดสต๊อกโดยอัตโนมัติ และ เมื่อมีการบันทึกการรับสินค้า/อะไหล่ ก็จะมีการเพื่มสินค้า/อะไหล่ เข้าสต๊อกเช่นกัน ทั้งนี้ ระบบยัง รองรับการแยกหน่วยนับได้หลายหน่วยนับ และ แยกคลังสินค้าได้หลายคลัง โดยในแต่ละคลัง สามารถระบุที่เก็บ เป็น ชั้น , กล่อง และ ช่อง ได้ นอกจากนี้ ยังรองรับ สินค้า/อะไหล่ ที่มี Serial Number โดยระบบนี้จะยังรวมไปถึง สต๊อกของช่าง กรณี มีการเบิกอะไหล่ไปทดลอง และ สต๊อกอะไหล่ของรถบริการนอกสถานที่ อีกด้วย  2. ระบบการรับงานซ่อม ซึ่งจะเป็นระบบสำหรับการรับงานซ่อม คือ การออกใบรับงาน และ ตรวจสอบสถานะของงานว่าอยู่ในขั้นตอนใด , ใครรับผิดชอบ , ชนิดการรับงานเป็นแบบ บริการภายใน หรือ บรืการนอกสถานที่ , สินค้าที่นำมาซ่อมอยู่ในระยะรับประกัน หรือไม่ โดยระบบนี้สามารถที่จะพิมพ์ใบรับงานพร้อมๆกัน 3 ใบ เพื่อให้ลูกค้า , Admin เก็บไว้ และ นำไปติดเครื่องซ่อม โดยรองรับการตรวจสอบใบรับงานผ่านเครื่องอ่านบาร์โค๊ด เมื่อทำการซ่อมเสร็จ สามารถที่จะโอนข้อมูลไปยังการออกเอกสาร ใบเสร็จรับเงิน เพื่อ เรียกเก็บเงินค่าบริการ ได้ และ สามารถจำแนกวิธีการคิดค่าบริการออกเป็น คิดเฉพาะค่าบริการ , คิดทั้งค่าบริการและค่าอะไหล่ , คิดเฉพาะค่าอะไหล่ และ ฟรี ระบบนี้ยังรองรับ การคิดต้นทุนค่าแรง และ ค่าคอมมิชชั่น ของช่าง ซึ่ง สามารถ สรุป กำไร/ขาดทุน เบื้องต้นจากใบรับงาน ได้
โครงสร้าง โปรแกรมรับงานซ่อม , โปรแกรมบริหารศูนย์ซ่อม
  3. ระบบการขาย ซึ่งจะเป็นระบบสำหรับศูนย์บริการ ที่มีการขายสินค้า/อะไหล่ ด้วย โดย ระบบการขายจะเชื่อมโยง การตัดสต๊อก ใน ระบบสต๊อกสินค้า/อะไหล่ โดยอัตโนมัติ สามารถ ที่จะออกเอกสารการขายได้ เช่น ใบเสร็จรับเงิน , ใบกำกับภาษี เป็นต้น โดยระบบการขายนี้ยังรองรับภาษีมูลค่าเพิ่ม แบบ แยกนอก , รวมใน และ ไม่คิดภาษี อีกด้วย นอกจากนี้ระบบการขาย ยังสามารถคำนวณต้นทุนการขาย และ สรุป กำไร/ขาดทุน เบื้องต้นในแต่ละเอกสารการขายได้อีกด้วย  4. ระบบการรับสินค้า/อะไหล่ระบบนี้จะเป็นการรับสินค้า/อะไหล่ จากผู้จำหน่าย โดยเมื่อมีการรับสินค้า/อะไหล่ ระบบจะเชื่อมโยงการนำสินค้า/อะไหล่ เข้าสต๊อก อัตโนมัติ และ สามารถออกเอกสารต่างๆ ได้ เช่น ใบสั่งซื้อ , ใบรับสินค้า/อะไหล่ เป็นต้น  5. ระบบสต๊อกเครื่องมือระบบนี้จะเป็นการเบิก/คืน เครื่องมือของช่าง โดยเมื่อมีการเบิกเครื่องมือก็จะเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อตัดสต๊อกเครื่องมือ และ เมื่อมีการคืนเครื่องมือ ก็จะนำ เครื่องมือนั้นกลับสู่สต๊อก เช่นกัน ซึ่ง ระบบนี้จะมีรายงานเครื่องมือคงเหลือ และ ทราบว่า เครื่องมืออยู่ที่ช่างคนใดบ้าง เป็นต้น

 

ระบบการตั้งรหัสของ โปรแกรมศูนย์ซ่อม , โปรแกรมศูนย์บริการ

เป็นระบบใช้สำหรับการตั้งรหัสพื้นฐาน เพื่อใช้งานในระบบของ โปรแกรมศูนย์บริการ หรือ โปรแกรมศูนย์ซ่อม โดยจะประกอบไปด้วย การตั้งรหัส และ รายงานข้อมูล ดังต่อไปนี้
– บันทึกรหัสกลุ่มลูกค้า
– บันทึกรหัสลูกค้า
– รายงานข้อมูลพื้นฐานลูกค้า เช่น รายชื่อ , กลุ่ม , ระดับลูกค้า , วันเกิด และ พิมพ์บัตรสมาชิก เป็นต้น
– บันทึกรหัสกลุ่มผู้จำหน่าย
– บันทึกรหัสผู้จำหน่าย
– รายงานข้อมูลพื้นฐานผู้จำหน่าย เช่น รายชื่อ , กลุ่ม , ระดับ และ พิมพ์จ่าหน้าซองจดหมาย เป็นต้น
– บันทึกรหัสกลุ่ม สินค้า/อะไหล่
– บันทึกรหัสยี่ห้อ สินค้า/อะไหล่
– บันทึกรหัสคลัง สินค้า/อะไหล่ , ชั้นที่เก็บอะไหล่ , กล่องที่เก็บอะไหล่ , ช่องที่เก็บอะไหล่
– บันทึกรหัสสินค้า/อะไหล่
– บันทึกรหัสสถานที่เก็บเครื่องซ่อม
– บันทึกรหัสรถบริการ
– บันทึกรหัสอาการเสีย และ วิธีการแก้ไข
– บันทึกรหัสตำแหน่งที่ซ่อม
– บันทึกรหัสสถานะงาน
– บันทึกรหัสเหตุผลการยกเลิก ใบรับงาน
– บันทึกรหัสพนักงาน , รหัสช่าง

ระบบงานซ่อมของ โปรแกรมศูนย์ซ่อม , โปรแกรมศูนย์บริการ

เป็นระบบการจัดการเกี่ยวกับ งานซ่อม ซึ่ง ประกอบไปด้วย การออก ใบรับงาน , บันทึกการทำงานของช่าง , บันทึก ใบเสนอราคา การซ่อม , การออกใบเสร็จรับเงินค่าซ่อม และ การยกเลิกใบรับงาน โดย รายละเอียดของระบบ งานซ่อม จะประกอบไปด้วย
– บันทึกใบรับงาน
– บันทึกการทำงานของช่าง เช่น การกำหนดช่างให้รับผิดชอบในแต่ละงาน , การเริ่มงานของช่าง , บันทึกงานซ่อมเสร็จ , บันทึกการแจ้งลูกค้า
– บันทึกใบเสนอราคา การซ่อมให้ลูกค้า
– บันทึกใบเสร็จรับเงินค่าซ่อม
– บันทึกการยกเลิก ใบรับงาน

ระบบรายงานข้อมูลงานซ่อมของ โปรแกรมศูนย์ซ่อม , โปรแกรมศูนย์บริการ

เป็นระบบ การรายงานข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับ ระบบงานซ่อม อาทิเช่น รายงานสรุปข้อมูลการซ่อม , รายงานรายละเอียดข้อมูลการซ่อม , รายงานข้อมูลการออกใบเสร็จรับเงินค่าซ่อม , รายงานการยกเลิกใบรับงาน และ รายงานสรุปข้อมูลใบเสนอราคา เป็นต้น โดยรายงานต่างๆจะประกอบไปด้วย

รายงานสรุปข้อมูลใบรับงาน
– รายงานสรุปข้อมูลใบรับงานประจำวัน
– รายงานสรุปข้อมูลใบรับงานตามสถานะงาน
– รายงานสรุปข้อมูลใบรับงานตามชนิดการบริการ
– รายงานสรุปข้อมูลใบรับงานตามชนิดงาน
– รายงานสรุปข้อมูลใบรับงานตามวันที่ครบกำหนดงานซ่อมเสร็จ
– รายงานสรุปข้อมูลใบรับงานตามชนิดภาษี
– รายงานสรุปข้อมูลใบรับงานตามรหัสช่างซ่อม
– รายงานสรุปข้อมูลใบรับงานตามรหัสสินค้าที่นำมาซ่อม
– รายงานสรุปข้อมูลค่าแรง และ ค่าคอมมิชชั่น ของช่าง

รายงานรายละเอียดข้อมูลใบรับงาน
– รายงานรายละเอียดข้อมูลใบรับงานประจำวัน
– รายงานรายละเอียดข้อมูลใบรับงานตามสถานะงาน
– รายงานรายละเอียดข้อมูลใบรับงานตามชนิดการบริการ
– รายงานรายละเอียดข้อมูลใบรับงานตามรหัสลูกค้า
– รายงานรายละเอียดข้อมูลใบรับงานตามชนิดงาน
– รายงานรายละเอียดข้อมูลใบรับงานตามประเภทการบริการ
– รายงานรายละเอียดข้อมูลใบรับงานตามวันที่ครบกำหนดงานซ่อมเสร็จ
– รายงานรายละเอียดข้อมูลใบรับงานตามชนิดการรับประกัน
– รายงานรายละเอียดข้อมูลใบรับงานตามหมายเลขเครื่อง

รายงานข้อมูลใบเสร็จรับเงินค่าซ่อม
– รายงานสรุปข้อมูลใบเสร็จรับเงินค่าซ่อมประจำวัน
– รายงานสรุปข้อมูลใบเสร็จรับเงินค่าซ่อม ตามรหัสลูกค้า
– รายงานสรุปข้อมูลใบเสร็จรับเงินค่าซ่อม ตามผลิตภัณฑ์ที่นำมาซ่อม
– รายงานสรุปข้อมูลใบเสร็จรับเงินค่าซ่อม ตามรหัสยี่ห้อ
– รายงานสรุปข้อมูลใบเสร็จรับเงินค่าซ่อม ตามชนิดภาษี
– รายงานสรุปข้อมูลใบเสร็จรับเงินค่าซ่อม ตามประเภทการขาย เช่น สด , เชื่อ , ฟรี
– รายงานสรุปข้อมูลยอดกำไร/ขาดทุน ค่าซ่อมประจำวัน
– รายงานการยกเลิกข้อมูลใบเสร็จรับเงินค่าซ่อมประจำวีน

รายงานข้อมูลการยกเลิกใบรับงาน และ ข้อมูลใบเสนอราคา
– รายงานสรุปข้อมูลการยกเลิกใบรับงานซ่อมประจำวัน
– รายงานสรุปข้อมูลการยกเลิกใบรับงานซ่อม ตามรหัสการยกเลิก
– รายงานสรุปข้อมูลการยกเลิกใบรับงานซ่อม ตามรหัสผู้ยกเลิก
– รายงานสรุปข้อมูลการยกเลิกใบรับงานซ่อม ตามรหัสเหตุผล การยกเลิก
– รายงานสรุปข้อมูลการยกเลิกใบรับงานซ่อม ตามรหัสกลุ่มผลิตภัณฑ์
– รายงานสรุปข้อมูลใบเสนอราคาประจำวัน
– รายงานสรุปข้อมูลใบเสนอราคา ตามสถานะ
– รายงานสรุปข้อมูลใบเสนอราคา ตามรหัสพนักงานผู้เสนอราคา
– รายงานสรุปข้อมูลใบเสนอราคา ตามรหัสลูกค้า
– รายงานสรุปข้อมูลใบเสนอราคา ตามรหัสกลุ่มผลิตภัณฑ์

ระบบการขายของ โปรแกรมศูนย์ซ่อม , โปรแกรมศูนย์บริการ

เป็นระบบการขายสินค้า/อะไหล่ ซึ่งนอกจากการให้บริการรับซ่อม แล้ว ระบบยังรองรับการขายสินค้า/อะไหล่ โดยการขายรองรับระบบภาษี มูลค่าเพิ่ม และ การเชื่อมโยงข้อมูล การตัด สต๊อกสินค้า/อะไหล่ อีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีระบบรายงานการขายในแบบต่างๆ อาทิเช่น รายงานการขายประจำวัน , รายงานภาษีขาย รวมไปถึง รายงานเชิงวิเคราะห์อีกด้วย โดยระบบจะประกอบไปด้วย การบันทึกข้อมูลการขาย และ รายงานข้อมูล ดังต่อไปนี้
– บันทึกการขายสินค้า/อะไหล่
– รายงานสรุปข้อมูลการขายประจำวัน
– รายงานสรุปข้อมูลการขายตามรหัสลูกค้า
– รายงานสรุปข้อมูลการขายตามชนิดภาษี
– รายงานสรุปข้อมูลการขายตามประเภทการขาย
– รายงานสรุปยอด กำไร/ขาดทุน จากการขาย สินค้า/อะไหล่ ประจำวัน
– รายงานสรุปข้อมูลการขายตามรหัสสินค้า/อะไหล่
– รายงานสรุปข้อมูลการขายตามรหัสพนักงานขาย
– รายงานข้อมูลเชิงวิเคราะห์สถานะของใบงานประจำวัน
– รายงานข้อมูลเชิงวิเคราะห์การรับงานซ่อมประจำปี
– รายงานข้อมูลเชิงวิเคราะห์รายรับจากการซ่อมประจำปี
– รายงานข้อมูลเชิงวิเคราะห์รายรับจากการขายสินค้า/อะไหล่ประจำปี
– รายงานข้อมูลเชิงวิเคราะห์รายรับทั้งหมดประจำปี
– รายงานข้อมูลเชิงวิเคราะห์สรุประยะเวลาการทำงานของใบรับงาน

ระบบสินค้า/อะไหล่คงคลังของ โปรแกรมศูนย์ซ่อม , โปรแกรมศูนย์บริการ

เป็นระบบการจัดการเกี่ยวกับ สต๊อก ทั้ง สต๊อกสินค้า และ สต๊อก อะไหล่ โดยจะประกอบไปด้วย การบันทึกข้อมูลต่างๆ เช่น ใบเบิกสินค้า/อะไหล่ สำหรับงานซ่อม , ใบสั่งซื้อสินค้า/อะไหล่ , ใบรับสินค้า/อะไหล่ , ใบคืนสินค้า/อะไหล่ ซึ่งการบันทึกข้อมูลจะเชื่อมโยงไปยังระบบ สต๊อกสินค้า/อะไหล่ อัตโนมัติ โดยระบบจะประกอบไปด้วย การบันทึกข้อมูล ดังต่อไปนี้
– บันทึกใบเบิกสินค้า/อะไหล่
– บันทึกใบสั่งซื้อ
– บันทึกการรับสินค้า/อะไหล่
– บันทึกการคืนสินค้า/อะไหล่

ระบบการรายงานสินค้า/อะไหล่ คงเหลือของ โปรแกรมศูนย์ซ่อม , โปรแกรมศูนย์บริการ

เป็นระบบ การรายงานข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับ ระบบสินค้า/อะไหล่ คงเหลือ , รายงานสรุปใบสั่งซื้อ , รายงานสรุปการรับสินค้า/อะไหล่ , รายงานสรุปการเบิก และ คืน สินค้า/อะไหล่ เป็นต้น โดยรายงานต่างๆจะประกอบไปด้วย

รายงานสรุปข้อมูลสินค้า/อะไหล่ คงเหลือ
– รายงานข้อมูล สินค้า/อะไหล่ คงเหลือ ตามรหัส
– รายงานข้อมูล สินค้า/อะไหล่ คงเหลือ ตามกลุ่ม
– รายงานข้อมูล สินค้า/อะไหล่ คงเหลือ ตามผลิตภัณฑ์ที่ซ่อม
– รายงานข้อมูล สินค้า/อะไหล่ คงเหลือ ต่ำกว่ากำหนด
– รายงานข้อมูล สินค้า/อะไหล่ คงเหลือ สูงกว่ากำหนด
– รายงานข้อมูล สินค้า/อะไหล่ คงเหลือ แยกตามหน่วยนับ
– รายงานข้อมูล สินค้า/อะไหล่ คงเหลือ แยกตามคลัง
– รายงานข้อมูล สินค้า/อะไหล่ คงเหลือ แยกตาม Serial Number
– รายงานข้อมูลความเคลื่อนไหวของ สินค้า/อะไหล่
– รายงานมูลค่า สินค้า/อะไหล่ คงเหลือ

รายงานสรุปข้อมูลใบสั่งซื้อ และ รายงานใบคืนสินค้า/อะไหล่
– รายงานสรุปการสั่งซื้อประจำวัน
– รายงานสรุปการสั่งซื้อ ตามประเภทการซื้อ
– รายงานสรุปการสั่งซื้อ ตามชนิดภาษี
– รายงานสรุปการสั่งซื้อ ตามรหัสผู้จำหน่าย
– รายงานสรุปการสั่งซื้อ ตามรหัสสินค้า/อะไหล่
– รายงานรายละเอียดใบคืนสินค้า/อะไหล่ประจำวัน
– รายงานรายละเอียดใบคืนสินค้า/อะไหล่ ตามรหัสผู้คืน
– รายงานรายละเอียดใบคืนสินค้า/อะไหล่ ตามรหัสรถ
– รายงานรายละเอียดใบคืนสินค้า/อะไหล่ ตามเลขที่ใบงาน
– รายงานรายละเอียดใบคืนสินค้า/อะไหล่ ตามรหัสเหตุผล

รายงานข้อมูลการรับสินค้า/อะไหล่
– รายงานข้อมูลการรับ สินค้า/อะไหล่ ประจำวัน
– รายงานข้อมูลการรับ สินค้า/อะไหล่ ตามประเภทการซื้อ
– รายงานข้อมูลการรับ สินค้า/อะไหล่ ตามชนิดภาษี
– รายงานข้อมูลการรับ สินค้า/อะไหล่ ตามรหัสผู้จำหน่าย
– รายงานข้อมูลการรับ สินค้า/อะไหล่ ตามรหัสสินค้า/อะไหล่

รายงานข้อมูลใบเบิกสินค้า/อะไหล่
– รายงานสรุปการเบิก สินค้า/อะไหล่ ประจำวัน
– รายงานรายละเอียดการเบิก สินค้า/อะไหล่ ประจำวัน
– รายงานรายละเอียดการเบิก สินค้า/อะไหล่ ตามใบรับงาน
– รายงานรายละเอียดการเบิก สินค้า/อะไหล่ ตามรหัสผู้เบิก
– รายงานรายละเอียดการเบิก สินค้า/อะไหล่ ตามชนิดการเบิก
– รายงานรายละเอียดการเบิก สินค้า/อะไหล่ ตามสถานะเบิก
– รายงานสรุปจำนวน สินค้า/อะไหล่ คงค้างตามรหัสผู้เบิก
– รายงานสรุปจำนวน สินค้า/อะไหล่ คงค้างตามรหัสรถ

ระบบการจัดการของ โปรแกรมศูนย์ซ่อม , โปรแกรมศูนย์บริการ

เป็นระบบการจัดการข้อมูลต่างๆ อาทิเช่น ระบบสต๊อกเครื่องมือ ประกอบไปด้วย การเบิกใช้เครื่องมือ , การรับคืนเครื่องมือ , การส่งเครม และ รับเครม สินค้า/อะไหล่ เป็นต้น โดยในส่วนของ ระบบการบันทึกข้อมูล จะประกอบไปด้วย
– บันทึกรหัสเครื่องมือ
– บันทึกใบรับเครื่องมือ
– บันทึกใบเบิกเครื่องมือ
– บันทึกใบคืนเครื่องมือ
– บันทึกการส่งเครมสินค้า/อะไหล่
– บันทึกการรับเครมสินค้า/อะไหล่

ระบบการรายงานสต๊อกเครื่องมือ และ รายงานการรับเครม และ ส่งเครมสินค้า/อะไหล่ของ โปรแกรมศูนย์ซ่อม , โปรแกรมศูนย์บริการ

เป็นระบบ การรายงานข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับ รายงานเครื่องมือคงเหลือ , รายงานการรับเครื่องมือ , รายงานการเบิกเครื่องมือ , รายงานการคืนเครื่องมือ เป็นต้น โดยรายงานต่างๆจะประกอบไปด้วย

รายงานข้อมูลการรับเครื่องมือ และ รายงานเครื่องมือคงเหลือ
– รายงานสรุปข้อมูลการรับเครื่องมือประจำวัน
– รายงานสรุปข้อมูลการรับเครื่องมือตามรหัสผู้จำหน่าย
– รายงานสรุปข้อมูลการรับเครื่องมือตามรหัสเครื่องมือ
– รายงานเครื่องมือคงเหลือตามรหัส
– รายงานเครื่องมือคงเหลือแยกตามหน่วยนับ
– รายงานเครื่องมือคงเหลือแยกตามคลัง
– รายงานเครื่องมือคงเหลือแยกตาม Serial Number

รายงานข้อมูลการเบิกเครื่องมือ และ การคืนเครื่องมือ
– รายงานรายละเอียดการเบิกเครื่องมือประจำวัน
– รายงานรายละเอียดการเบิกเครื่องมือตามรหัสผู้เบิก
– รายงานรายละเอียดการเบิกเครื่องมือตามประเภทการเบิก
– รายงานสรุปจำนวนเครื่องมือคงค้างตามรหัสผู้เบิก
– รายงานสรุปการคืนเครื่องมือประจำวัน
– รายงานสรุปการคืนเครื่องมือตามรหัสผู้คืน
– รายงานสรุปการคืนเครื่องมือตามรหัสเครื่องมือ

รายงานข้อมูลการส่งเครมสินค้า/อะไหล่
– รายงานข้อมูลการส่งเครมสินค้า/อะไหล่ ประจำวัน
– รายงานข้อมูลการส่งเครมสินค้า/อะไหล่ ตามกำหนดรับ
– รายงานข้อมูลการส่งเครมสินค้า/อะไหล่ ตามรหัสผู้จำหน่าย
– รายงานข้อมูลการส่งเครมสินค้า/อะไหล่ ตามรหัสสินค้า/อะไหล่

รายงานข้อมูลการรับเครมสินค้า/อะไหล่
– รายงานข้อมูลการรับเครมสินค้า/อะไหล่ ประจำวัน
– รายงานข้อมูลการรับเครมสินค้า/อะไหล่ ตามรหัสผู้จำหน่าย
– รายงานข้อมูลการรับเครมสินค้า/อะไหล่ ตามรหัสสินค้า/อะไหล่

ระบบอรรถประโยชน์ของ โปรแกรมศูนย์ซ่อม , โปรแกรมศูนย์บริการ

– Connect database ใช้สำหรับติดต่อกับฐานข้อมูล ซึ่ง โปรแกรมถูกออกแบบให้สามารถทำงานได้หลายๆ ฐานข้อมูลโดยไม่จำกัด จำนวนฐานข้อมูลที่ใช้

– User Login ใช้สำหรับให้ผู้ใช้ป้อน User name และ Password เพื่อเข้าใช้งานโปรแกรม

– การกำหนดสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ เช่น ไม่ให้ผู้ใช้เพิ่มข้อมูล , แก้ไขข้อมูล , ลบข้อมูล และ พิมพ์ข้อมูล หรือ เรียกใช้เมนู ซึ่งสามารถ กำหนดได้ในแต่ละฟอร์มการทำงาน

– Progarm Transaction Log เป็นระบบที่ใช้ตรวจสอบการทำงานของผู้ใช้งานโปรแกรมว่ามีการ บันทึกข้อมูล , แก้ไขข้อมูล , พิมพ์ข้อมูล หรือ ลบข้อมูล ไปเมื่อใด เวลาใด เป็นต้น

– การตั้งค่าเริ่มต้นระบบ ใช้สำหรับตั้งค่าเริ่มต้นระบบ อาทิเช่น การตั้งชื่อที่อยู่กิจการ,เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี หรือ การตั้งค่าต่างๆ ที่จำเป็นในการใช้งานโปรแกรม

– ระบบช่วยเหลือการใช้งานโปรแกรม เป็นคู่มือวิธีการใช้งานโปรแกรม ( Help program ) นอกจากนี้ยังมี VDO สาธิต การใช้งานโปรแกรมอีกด้วย

คุณสมบัติพิเศษของ โปรแกรมศูนย์ซ่อม , ศูนย์บริการ

– ตั้งรหัสสินค้า/อะไหล่ ได้ 15 ตัวอักษร
– รองรับสินค้า/อะไหล่ ได้หลายแบบอาทิเช่น สินค้า/อะไหล่ ปกติ , มี Serial Number , บริการ และ สินค้า/อะไหล่ ที่ไม่มีการตัดสต๊อก
– สามารถกำหนดชนิดของการออก ใบรับงาน ได้ 3 แบบคือ บริการภายใน , บริการตามบ้าน , รับจากร้านค้า
– รองรับการทำงานร่วมกับเครื่องอ่านบาร์โค๊ด ในการออกใบรับงาน หรือ ตรวจสอบสถานะ ของใบรับงานผ่านรหัสบาร์โค๊ด
– สามารถกำหนดวงเงินซ่อมของใบรับงานได้
– รองรับการติดตามงานตามสถานะ และ แสดงสถานะของงานได้ ( Job Status Tracking )
– รองรับรายงานเชิงวิเคราะห์การติดตามงานตามสถานะ เช่น ในแต่ละ สถานะใช้เวลาทำงานนานเท่าใด เป็นต้น
– แบ่งการคิดค่าบริการ ออกเป็น คิดเฉพาะค่าอะไหล่ , คิดเฉพาะค่าบริการ , คิดทั้งค่าอะไหล่และบริการ หรือ ฟรี
– สามารถตั้งราคาจำหน่ายสินค้า/อะไหล่ ได้ 5 ราคา (A,B,C,D,E)
– สามารถพิมพ์รหัสบาร์โค๊ด และ เพิ่มรูปของสินค้า/อะไหล่ ได้
– สามารถเก็บสินค้า/อะไหล่ ได้มากกว่า 1 คลัง และ มีชนิดการเก็บแยกออกเป็น ชั้น , กล่อง , ช่อง
– รองรับสต๊อกเครื่องมือช่าง และ สามารถกำหนดสต๊อกสินค้า/อะไหล่ ออกเป็น สต๊อกกลาง , สต๊อกของช่าง และ สต๊อกรถบริการ
– รองรับการแตกหน่วยสินค้า/อะไหล่ เช่น ลัง , โหล , แพ็ค เป็นต้น
– รองรับระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้ 3 แบบ คือ มูลค่าสินค้ารวมภาษี , มูลค่าสินค้าแยกภาษี และ สินค้าไม่คิดภาษี และ กำหนดอัตราภาษีได้
– รองรับการคำณวนต้นทุนได้ 3 แบบ คือ ต้นทุนมาตราฐาน , ต้นทุนเฉลี่ย , ไม่คิดต้นทุน โดย สามารถทราบต้นทุนทันทีเมื่อทำการปิดใบรับงาน หรือ เมื่อขายสินค้า/อะไหล่ เสร็จสิ้น
– รองรับการคิดค่าแรง และ คอมมิชชั่น ของช่าง
– สามารถพิมพ์เอกสารต่างๆ อาทิเช่น ใบรับงาน , ใบเสร็จรับเงิน , ใบกำกับภาษี, ใบเสร็จรับเงินชั่วคราว เป็นต้น
– ผู้ใช้สามารถปรับปรุงรูปแบบของรายงาน หรือ เอกสารต่างๆ ได้เอง
– สามารถรายงานข้อมูลเชิงวิเคราะห์ในรูปแบบของกราฟได้
– มีรายงาน และ รายงานเชิงวิเคราะห์ มากกว่า 165 รายงาน
– สามารถทำงานได้หลายๆ ฐานข้อมูล ใน 1 โปรแกรม
– รองรับระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งานโปรแกรมโดยการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลในแต่ละ User
– ออกแบบให้ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows 2003,XP,Vista,Win 7 บน เทคโนโลยี .NET ทำให้ง่ายต่อการใช้งาน
– มี VDO สาธิตการใช้งานทำให้ง่ายต่อการเรียนรู้ในการใช้งานโปรแกรม
– สามารถ Export รายงานให้เป็นรูปแบบเอกสาร PDF , Excel , DBF , HTML , Word และ Text File
– รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ Internet *
– สามารถทำงานบนระบบ Network (Multi user system ) โดยไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน
** Nanosoft Service.NET Network Version
คุณสมบัติของโปรแกรม Standard Network
 ระบบการออกใบรับงาน
 ระบบการติดตามงาน Job Tracking
 ระบบการออกเอกสารใบเสร็จรับเงินจากค่าบริการซ่อม
 ระบบสต๊อกสินค้า/อะไหล่
 ระบบสต๊อกเครื่องมือ
 ระบบการขายสินค้า/อะไหล่
 ระบบการออกเอกสารใบเสร็จรับเงินจากการขายสินค้า/อะไหล่
 ระบบการวิเคราะห์ต้นทุน งานซ่อม และ ต้นทุนการขาย
 ระบบการส่งซ่อม/ส่งเครม สินค้า/อะไหล่
 ระบบการเบิก สินค้า/อะไหล่ เพื่อซ่อม
 ระบบการเบิก/คืน เครื่องมือของช่าง
 ระบบการยกเลิกใบรับงาน
 ระบบออกใบเสนอราคาค่าซ่อมให้แก่ลูกค้า
 ระบบการออกใบสั่งซื้อ สินค้า/อะไหล่
 ระบบการรับสินค้า/อะไหล่
 รายงานสต๊อกสินค้า/อะไหล่ คงเหลือ
 รายงานใบรับงาน และ รายงานการรับเงินจากการซ่อม
 รายงานการขาย และ รายงานการรับเงินจากการขาย
 รายงานสต๊อกเครื่องมือ คงเหลือ
 รายงานเชิงวิเคราะห์ ในรูปแบบของกราฟ
 รองรับการทำงานได้หลายๆ ฐานข้อมูล
 ผู้ใช้สามารถออกแบบรูปแบบของรายงาน และ เอกสารได้เอง เช่น ใบรับงาน , ใบเสร็จรับเงิน , ใบกำกับภาษี เป็นต้น
 สามารถ Export รายงานให้เป็นรูปแบบของ PDF , Excel , Word และ Text Files
 สามารถกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้ในการใช้งานโปรแกรมได้
 รองรับระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งานโปรแกรม
 ผู้ใช้สามารถสร้างฐานข้อมูลได้เอง
 รองรับการทำงานกับ MS Access Database
 รองรับการทำงานกับ MS SQL Server 2000 , 20005 , 2008 Database
 รองรับการทำงานบนระบบ Network ( Multi user )
 รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลการทำงานร่วมกันทาง Internet

Leave a Comment