โปรแกรมพิมพ์เช็ค Nanosoft Cheque .NET

โปรแกรมพิมพ์เช็ค ซึ่งมีระบบต่างๆ ประกอบไปด้วย ระบบการสร้าง รหัสธนาคาร , ระบบ ออกแบบการ พิมพ์เช็ค ทั้งภาษาไทย และ อังกฤษ และ ผู้ใช้สามารถ ออกแบบได้เอง โดยโปรแกรมไม่จำกัดจำนวนธนาคาร อีกทั้งยังมี ระบบการบันทึกการนำเงินเข้าธนาคาร และ บันทึกการจ่ายเช็ค เบิกเงินจากธนาคาร ซึ่งโปรแกรมจะมี ระบบการรายงานข้อมูลทั้งข้อมูลสรุป , ข้อมูลรายละเอียด และ รายงานข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ซึ่งในการ รายงาน สามารถดูยอดเงินคงเหลือ ของแต่ละธนาคาร (Bank statements ) ได้อีกด้วย

Cick to Download

 

โครงสร้างของ โปรแกรมพิมพ์เช็ค , บริหารเช็ค Nanosoft Cheque.NET จะประกอบไปด้วยระบบต่างๆ 5 ระบบ ซึ่งจะประกอบไปด้วย 1.ระบบรหัสบัญชีธนาคาร จะเป็นระบบที่ใช้สำหรับตั้งรหัสบัญชีธนาคาร โดยสามารถตั้งได้ไม่จำกัดจำนวนธนาคาร พร้อมทั้ง เป็นการออกแบบฟอร์มการพิมพ์ เช็ค ด้วยโดยระบบนี้จะถูกนำไปอ้างอิงกับระบบการนำเงินเข้า และ เบิกเงินออกจาก ธนาคาร
โครงสร้างของ โปรแกรมพิมพ์เช็ค
 2.ระบบการนำเงินเข้าธนาคาร จะเป็นระบบที่ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลการนำเงินเข้าบัญชีธนาคาร ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของ เงินสด , เช็ครับ , บัตรเครดิต , เงินโอน โดยเมื่อมีการบันทึกข้อมูล ระบบจะนำข้อมูลไปเก็บไว้ในแต่ละบัญชีธนาคาร ในส่วนของยอดด้านรายรับ 3.ระบบการจ่ายเช็ค / เบิกเงินจากธนาคาร จะเป็นระบบที่ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายเงินออกจากบัญชีธนาคาร ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของ เงินสด , เช็คจ่าย , บัตรเครดิต , เงินโอน โดยเมื่อมีการบันทึกข้อมูล ระบบจะนำข้อมูลไปเก็บไว้ในแต่ละบัญชีธนาคาร ในส่วนของยอดด้านรายจ่าย4.ระบบการพิมพ์เช็ค จะเป็นระบบที่ใช้สำหรับ พิมพ์เช็ค โดยการทำงานของระบบนี้ จะนำเอาแบบฟอร์มที่ได้ออกแบบไว้ นำมาพิมพ์ลงบนเช็ค ซึ่งสามารถกำหนดได้ ว่าจะ ให้พิมพ์เช็คเป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ และ จะให้พิมพ์ คำว่า A/C Payee only หรือ ขีดคร่อมหรือผู้ถือ หรือไม่ 5.ระบบการรายงาน จะเป็นระบบที่ใช้สำหรับออกรายงานต่างๆ ของโปรแกรม รวมทั้ง รายงานเชิงวิเคราะห์

 

ระบบ การตั้งรหัสพื้นฐาน ของ โปรแกรมพิมพ์เช็ค

ใช้สำหรับการตั้งรหัสพื้นฐาน เพื่อใช้งานในระบบของ โปรแกรมพิมพ์เช็ค โดยจะประกอบไปด้วยรหัสต่างๆดังต่อไปนี้
– บันทึกรหัสธนาคาร และ ออกแบบการ พิมพ์เช็ค
– บันทึกรหัสผู้รับเช็ค
– บันทึกรหัสรายได้ / รายจ่าย
– บันทึกรหัสผู้ใช้งานโปรแกรม

ระบบ เช็ค และ ธนาคาร ของ โปรแกรมพิมพ์เช็ค

เป็นระบบการบันทึกข้อมูลต่างๆของ โปรแกรมพิมพ์เช็ค อาทิเช่น การนำเงินเข้าธนาคาร , การเบิกจ่าย เงิน หรือ เช็ค และ พิมพ์เช็ค เป็นต้น โดยมีรายละเอียดการบันทึกดังต่อไปนี้
– บันทึกข้อมูลการนำเงินเข้าธนาคาร
– บันทึกการจ่ายเช็ค /เบิก เงินจากธนาคาร
– พิมพ์เช็ค

ระบบ การรายงาน ของ โปรแกรมพิมพ์เช็ค

เป็นระบบการรายงานต่างๆ ของ โปรแกรมพิมพ์เช็ค อาทิเช่น รายงานสรุปการรับจ่ายเงินในธนาคาร , รายงานสรุปการรับจ่ายเช็ค , รายงานเชิงวิเคราะห์ เป็นต้น โดยมีรายละเอียดการรายงานดังต่อไปนี้

รายงานสรุปการรับจ่าย
– รายงานสรุปการรับจ่ายเงินประจำวันตามรหัสธนาคาร
– รายงานสรุปการรับจ่ายเงินจากธนาคารทั้งหมดตามประเภทการรับจ่าย
( เงินสด , เช็ค , บัตรเครดิต , เงินโอน , ปรับปรุง , อื่นๆ )
– รายงานสรุปการรับจ่ายเงินจากธนาคารทั้งหมดประจำวัน
– รายงานสรุปยอดเงินคงเหลือของแต่ละธนาคาร
– รายงานการรับเงินตามรหัสรายได้
– รายงานการจ่ายเงินตามรหัสรายจ่าย
– รายงานสรุปการจ่ายเช็คประจำวัน
– รายงานสรุปเช็คจ่ายครบกำหนด
– รายงานสรุปเช็ครับครบกำหนด
– รายงานสรุปการจ่ายเช็คตามรหัสผู้รับเช็ค
– รายงานการรับเช็คตามสถานะ ( Clearing / Non Clearing )
– รายงานการจ่ายเช็คตามสถานะ ( Clearing / Non Clearing )

รายงานรายละเอียดการรับจ่าย
– รายงานรายละเอียดการนำเงินเข้าธนาคารประจำวัน
– รายงานรายละเอียดการเบิกเงินจากธนาคารประจำวัน
– รายงานรายละเอียดการนำเงินเข้าตามรหัสธนาคาร
– รายงานรายละเอียดการเบิกเงินตามรหัสธนาคาร
– รายงานรายละเอียดการนำเงินเข้าธนาคารตามชนิด
( เงินสด , เช็ค , บัตรเครดิต , เงินโอน , ปรับปรุง , อื่นๆ )
– รายงานรายละเอียดการเบิกเงินจากธนาคารตามชนิด
( เงินสด , เช็ค , บัตรเครดิต , เงินโอน , ปรับปรุง , อื่นๆ )
– รายงานรายละเอียดการนำเงินเข้าธนาคารตามรหัสรายได้
– รายงานรายละเอียดการเบิกเงินจากธนาคารตามรหัสรายจ่าย
– รายงานรายละเอียดการเบิกเงินจากธนาคารตามรหัสผู้รับเงิน
– รายงานรายละเอียดเช็ครับครบกำหนดประจำวัน
– รายงานรายละเอียดเช็คจ่ายครบกำหนดประจำวัน

รายงานในรูปแบบของกราฟเชิงวิเคราะห์
– รายงานเชิงวิเคราะห์การรับจ่ายประจำปี
– รายงานเชิงวิเคราะห์การรับจ่ายตามรหัสธนาคาร
– รายงานเชิงวิเคราะห์การรับจ่ายตามรหัสรายได้
– รายงานเชิงวิเคราะห์การรับจ่ายตามรหัสรายจ่าย
ฯลฯ

ระบบอรรถประโยชน์ ของ โปรแกรมพิมพ์เช็ค

– Connect database ใช้สำหรับติดต่อกับฐานข้อมูล ซึ่ง โปรแกรมถูกออกแบบให้สามารถทำงานได้หลายๆ ฐานข้อมูลโดยไม่จำกัด จำนวนฐานข้อมูลที่ใช้

– User Login ใช้สำหรับให้ผู้ใช้ป้อน User name และ Password เพื่อเข้าใช้งานโปรแกรม

– การกำหนดสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ เช่น ไม่ให้ผู้ใช้เพิ่มข้อมูล , แก้ไขข้อมูล , ลบข้อมูล และ พิมพ์ข้อมูล หรือ เรียกใช้เมนู ซึ่งสามารถ กำหนดได้ ในแต่ละฟอร์มการทำงาน

– การตั้งค่าเริ่มต้นระบบ ใช้สำหรับตั้งค่าเริ่มต้นระบบ อาทิเช่น การตั้งชื่อที่อยู่กิจการ,เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี หรือ การตั้งค่าต่างๆ ที่จำเป็นในการ ใช้งานโปรแกรม

– ระบบช่วยเหลือการใช้งานโปรแกรม เป็นคู่มือวิธีการใช้งานโปรแกรม ( Help program ) นอกจากนี้ยังมี VDO สาธิต การใช้งานโปรแกรมอีกด้วย

– Progarm Transaction Log เป็นระบบที่ใช้ตรวจสอบการทำงานของผู้ใช้งานโปรแกรมว่ามีการ บันทึกข้อมูล , แก้ไขข้อมูล , พิมพ์ข้อมูล หรือ ลบข้อมูล ไปเมื่อใด เวลาใด เป็นต้น

คุณสมบัติพิเศษของ โปรแกรมพิมพ์เช็ค

– ไม่จำกัดจำนวนธนาคาร และ แบบฟอร์มการ พิมพ์เช็ค
– ผู้ใช่สามารถออกแบบรายงานต่างๆในโปรแกรม และ แบบฟอร์มการ พิมพ์เช็ค ได้เอง
– สามารถออกแบบและปรับปรุงรายงานต่างๆได้เอง
– ไม่จำกัดจำนวนฐานข้อมูล ( Database connection ) และ ผู้ใช้สามารถสร้างฐานข้อมูลเพิ่มได้เอง
– สามารถทำงานได้หลายๆ ฐานข้อมูล ใน 1 โปรแกรม
– รองรับระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งานโปรแกรมโดยการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลในแต่ละ User
– รองรับการเก็บ Program transaction log เพื่อตรวจสอบการใช้งานของผู้ใช้ โปรแกรมพิมพ์เช็ค
– ออกแบบให้ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows 2003,XP,Vista,Win 7 บน เทคโนโลยี .NET ทำให้ง่ายต่อการใช้งาน
– มี VDO สาธิตการใช้งานทำให้ง่ายต่อการเรียนรู้ในการใช้งานโปรแกรม
– สามารถ Export รายงานให้เป็นรูปแบบเอกสาร PDF , Excel , DBF , HTML , Word และ Text File
– รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ Internet *
– สามารถทำงานบนระบบ Network (Multi user system ) โดยไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน ** Nanosoft Cheque.NET Network Version

Leave a Comment