โปรแกรมบัญชี รายรับ รายจ่าย Nanosoft Mini Account

โปรแกรมบัญชี รายรับ รายจ่าย ที่ออกแบบสำหรับ การรับจ่ายเงินประจำวันซึ่งสามารถใช้ในการจัดการเงินส่วนตัว หรือ การเงินทางด้านธุรกิจ โดยโปรแกรม จะประกอบไปด้วย ระบบการตั้งรหัสบัญชี , ระบบการบันทึกการรับจ่ายเงินประจำวัน , ระบบสมุด ธนาคาร/เงินสด และ ระบบการรายงาน และ รายงานเชิงวิเคราะห์ ในรูปแบบของกราฟ โดยตัวโปรแกรมถูกออกแบบมาให้ ใช้งานง่ายแม้จะไม่มีความรู้ทางด้านบัญชีนอกจากนี้ยังสามารถทำงานได้หลายๆกิจการและมี ระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งานโปรแกรม

Cick to Download

  โครงสร้างของ โปรแกรมบัญชี รับจ่าย จะประกอบไปด้วยส่วนของการบันทึกข้อมูลหลักๆ 4 ส่วนได้แก่ การตั้งรหัสบัญชีหลัก เพื่อเป็นการตั้งกลุ่มของบัญชี โดยการตั้งรหัสบัญชีหลักนี้จะเชื่อมโยงเข้ากับ รหัสบัญชีย่อย ซึ่งจะเป็นการแยกประเภทของบัญชีออกเป็นส่วนย่อยๆ และ การตั้งรหัสสมุดธนาคาร/เงินสด จะเป็นการตั้งรหัสเพื่อให้ทราบว่าการรับหรือจ่ายเงินนั้น เข้าและออกจากสมุดใด โดย ระบบจะรองรับการรับจ่ายเป็นรหัสโครงการได้อีกด้วย เมื่อมีการบันทึกการรับจ่ายเงินประจำวัน และ ข้อมูลยอกยกมาประจำปี ก็จะสามารถสรุปข้อมูล และ รายงานข้อมูล ตาม รหัสบัญชีหลัก,รหัสบัญชีย่อย,รหัสโครงการ หรือ รหัสสมุดได้ นอกจากนี้ยังรายงานได้ในรูปแบบของกราฟเชิงวิเคราะห์ อีกด้วย
 โปรแกรมบัญชี

ระบบการตั้งรหัสของ โปรแกรมบัญชี , โปรแกรมบัญชีรับจ่าย

เป็นระบบที่ใช้สำหรับการตั้งรหัสพื้นฐาน เพื่อใช้งานในระบบของ โปรแกรมบัญชี หรือ โปรแกรมบัญชีรับจ่าย โดย จะประกอบไปด้วย การตั้งรหัส ข้อมูล ดังต่อไปนี้
– บันทึกรหัสบัญชีหลัก
– บันทึกรหัสบัญชีย่อย
– บันทึกรหัสสมุดธนาคาร/เงินสด
– บันทึกรหัสโครงการ
– บันทึกรหัสผู้ใช้งานโปรแกรม

ระบบการจัดการของ โปรแกรมบัญชี , โปรแกรมบัญชีรับจ่าย

เป็นระบบการจัดการเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลต่างๆ ใน โปรแกรมบัญชี อาทิเช่น บันทึกยอดยกมา . บันทึกข้อมูลประจำวัน และ บันทึกการโอนเงินระหว่างบัญชี โดยรายละเอียดของระบบจะประกอบไปด้วย
– บันทึกยอดยกมาประจำปี
– บันทึกข้อมูลการรับจ่ายประจำวัน
– บันทึกการโอนเงินระหว่างบัญชี

ระบบการรายงานของ โปรแกรมบัญชี , โปรแกรมบัญชีรับจ่าย

เป็นระบบ การรายงานข้อมูลต่างๆ ของ โปรแกรมบัญชี อาทิเช่น รายงานสรุปข้อมูล , รายงานรายละเอียดข้อมูล และ รายงานเชิงวิเคราะห์ เป็นต้น โดยรายงานต่างๆจะประกอบไปด้วย

รายงานรายละเอียดข้อมูล
– รายงานการรับจ่ายเงินประจำวัน
– รายงานการรับจ่ายเงินประจำวันตามรหัสบัญชีย่อย
– รายงานการรับจ่ายเงินประจำวันตามรหัสบัญชีหลัก
– รายงานการรับจ่ายเงินประจำวันตามรหัสสมุด
– รายงานการรับจ่ายเงินประจำวันตามรหัสโครงการ

รายงานสรุปข้อมูล
– รายงานสรุปข้อมูลการรับจ่ายเงินประจำวันตามรหัสบัญชีย่อย
– รายงานสรุปข้อมูลการรับจ่ายเงินประจำวันตามรหัสบัญชีหลัก
– รายงานสรุปข้อมูลการรับจ่ายเงินประจำวันตามรหัสสมุด
– รายงานสรุปข้อมูลการรับจ่ายเงินประจำวันตามรหัสโครงการ

รายงานเชิงวิเคราะห์
– รายงานเชิงวิเคราะห์ตามรหัสบัญชีย่อยประจำปี
– รายงานเชิงวิเคราะห์ตามรหัสบัญชีหลักประจำปี
– รายงานเชิงวิเคราะห์ตามรหัสสมุดประจำปี
– รายงานเชิงวิเคราะห์ตามรหัสโครงการประจำปี
– รายงานเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลตามรหัสบัญชีย่อยประจำปี
– รายงานเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลตามรหัสบัญชีหลักประจำปี
– รายงานเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังตามรหัสบัญชีย่อย
– รายงานเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังตามรหัสบัญชีหลัก

ระบบอรรถประโยชน์ของ โปรแกรมบัญชี , โปรแกรมบัญชีรับจ่าย

– Connect database ใช้สำหรับติดต่อกับฐานข้อมูล ซึ่ง โปรแกรมถูกออกแบบให้สามารถทำงานได้หลายๆ ฐานข้อมูลโดยไม่จำกัด จำนวนฐานข้อมูลที่ใช้

– User Login ใช้สำหรับให้ผู้ใช้ป้อน User name และ Password เพื่อเข้าใช้งานโปรแกรม

– การกำหนดสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ เช่น ไม่ให้ผู้ใช้เพิ่มข้อมูล , แก้ไขข้อมูล , ลบข้อมูล และ พิมพ์ข้อมูล หรือ เรียกใช้เมนู ซึ่งสามารถ กำหนดได้ในแต่ละฟอร์มการทำงาน

– Progarm Transaction Log เป็นระบบที่ใช้ตรวจสอบการทำงานของผู้ใช้งานโปรแกรมว่ามีการ บันทึกข้อมูล , แก้ไขข้อมูล , พิมพ์ข้อมูล หรือ ลบข้อมูล ไปเมื่อใด เวลาใด เป็นต้น

– การตั้งค่าเริ่มต้นระบบ ใช้สำหรับตั้งค่าเริ่มต้นระบบ อาทิเช่น การตั้งชื่อที่อยู่กิจการ,เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี หรือ การตั้งค่าต่างๆ ที่จำเป็นในการใช้งานโปรแกรม

– ระบบช่วยเหลือการใช้งานโปรแกรม เป็นคู่มือวิธีการใช้งานโปรแกรม ( Help program ) นอกจากนี้ยังมี VDO สาธิต การใช้งานโปรแกรมอีกด้วย

คุณสมบัติพิเศษของ โปรแกรมบัญชี , โปรแกรมบัญชีรับจ่าย

– ออกแบบระบบของโปรแกรมบัญชี ให้สามารถใช้งานได้ง่ายแม้ไม่มีความรู้ทางด้าน บัญชี
– ไม่จำกัดจำนวนข้อมูล และ จำนวนสมุดเงินสด/ธนาคาร
– มีรายงานสรุปข้อมูลต่างๆได้อย่างครบถ้วนอาทิเช่น ยอดกำไร/ขาดทุน , ยอดรายรับ/รายจ่าย เป็นต้น
– มีรายงานที่สามารถสรุปข้อมูลเชิงวิเคราะห์ในหน้าจอเดียว Nanosoft Miniacc Dash board Function
– มีรายงานเชิงวิเคราะห์ในการเปรียบเทียบข้อมูลปัจจุบัน และ ข้อมูลย้อนหลังได้
– ตั้งรหัสบัญชีย่อย , รหัสบัญชีหลัก และ รหัสโครงการ ได้ 15 ตัวอักษร
– มีระบบยอดยกมาประจำปี และ โอนเงินระหว่างสมุดได้
– ผู้ใช้สามารถปรับปรุงรูปแบบของรายงาน หรือ เอกสารต่างๆ ได้เอง
– สามารถรายงานข้อมูลเชิงวิเคราะห์ในรูปแบบของกราฟได้
– สามารถทำงานได้หลายๆ ฐานข้อมูล ใน 1 โปรแกรม
– รองรับระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งานโปรแกรมโดยการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลในแต่ละ User
– ออกแบบให้ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows 2003,XP,Vista,Win 7 บน เทคโนโลยี .NET ทำให้ง่ายต่อการใช้งาน
– มี VDO สาธิตการใช้งานทำให้ง่ายต่อการเรียนรู้ในการใช้งานโปรแกรม
– สามารถ Export รายงานให้เป็นรูปแบบเอกสาร PDF , Excel , DBF , HTML , Word และ Text File
– รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ Internet *
– สามารถทำงานบนระบบ Network (Multi user system ) โดยไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน
** Nanosoft MiniAccount.NET Network Version

Leave a Comment